20 211 209 euro dla mleka

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego, które wdraża postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 1233/2009.

Polska otrzymała do wykorzystania kwotę 20 211 209 euro.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów wsparcie będzie udzielone producentom mleka, którym:

  • w dniu 31 marca 2009 r. przysługiwała kwota indywidualna w wysokości nie niższej niż 20 000 kg i nie wyższej niż 200 000 kg;
     
  •  w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przysługuje kwota indywidualna w wysokości nie niższej niż 20 000 kg.

Wsparcie będzie udzielone do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na kilogramy mleka, wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości przysługującej mu w dniu 31 marca 2009 r. kwoty indywidualnej. Wysokość wsparcia przysługującego na 1 kg mleka będzie uzależniona od liczby wniosków złożonych przez kwalifikujących się do uzyskania wsparcia producentów mleka, a w konsekwencji od sumy kilogramów mleka wprowadzonych do obrotu przez tych producentów w roku kwotowym 2008/2009.

W celu uzyskania wsparcia producent mleka będzie zobowiązany złożyć wniosek do dyrektora oddziału terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta. Producenci będą składali wnioski w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego.

Dyrektorzy oddziałów terenowych ARR do dnia 31 maja 2010 r. są zobowiązani do przekazania Prezesowi ARR informacji o sumie kilogramów mleka wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009, do których będzie udzielone wsparcie. Informacja o wysokości wsparcia przysługującego na 1 kg mleka zostanie następnie podana przez Prezesa ARR na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Wsparcie finansowe zostanie wypłacone producentom w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here