Copa-Cogeca ostrzega przed nowymi propozycjami LULUCF

Copa-Cogeca ostrzega przed nowymi propozycjami LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) dotyczącymi monitoringu użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów.

Copa-Cogeca ostrzega przed nową propozycją Komisji Europejskiej, która w ramach instrumentów ograniczania zmian klimatu zobowiązuje unijny sektor rolnictwa i leśnictwa do monitorowania i zgłaszania od 2013 r. wszystkich zmian użytkowania gruntów, które mogą wpłynąć na emisje gazów cieplarnianych.

– Wymagania te nie są ani wykonalne ani spójne, biorąc pod uwagę obecny poziom wiedzy – powiedział Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca.

Komisja zaproponowała, aby państwa członkowskie prowadziły rejestr działań związanych z zalesianiem, ponownym zalesianiem, wylesianiem, gospodarką leśną oraz gospodarką gruntami uprawnymi i pastwiskami, które wpływają na emisje dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu. Ponadto, państwa członkowskie będą musiały przedstawić plan działań prowadzący do ograniczenia emisji.

Komisja może wydać zalecenia "mające na celu skłonienie państw członkowskich do zwiększenia swoich wysiłków."

Państwa członkowskie będą zobowiązane do dostosowania się do wniosków Komisji. Pekka Pesonen twierdzi, że propozycja ta nie jest zgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami podjętymi w ramach drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu Kioto 1 stycznia 2013 w Durbanie.

Copa-Cogeca apeluje do Komisji o wyjaśnienie, dlaczego Komisja proponuje zmianę zasad trzy miesiące po konferencji w Durbanie. Oprócz tego, nie posiadamy pełnej wiedzy naukowej na temat zdolności składowania dwutlenku węgla i emisji z gleby oraz wpływu różnych rodzajów gospodarki gruntowej na emisje. Dlatego też Copa-Cogeca jest przekonana, że ze względu na obciążenia administracyjne, koszt monitoringu i wiele niepewności, Komisja nie powinna umieścić obowiązkowego rozliczania gruntów ornych i pastwisk w swojej propozycji przed zapadnięciem decyzji na szczeblu międzynarodowym. Komitety zastanawiają się, jaki będzie wpływ tych decyzji na produkcję w sektorze rolnym i leśnym. Copa-Cogeca uważa, że rozliczanie lasów i gruntów rolnych powinno pozostać instrumentem dobrowolnym.

Komitety pytają, w jaki sposób propozycja ta łączy się z celami ustalonymi w decyzji w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (decyzja nr 406/2009/WE) dla państw członkowskich.


– Nie jest jasne w jaki sposób podejdzie się do ujęcia LULUCF w unijnych zobowiązaniach dotyczących emisji gazów cieplarnianych i dopuszczalnej wielkości emisji ustalonej w wyżej wspomnianej decyzji (osobno lub razem). Copa-Cogeca zaleca przeprowadzenie dalszych analiz konsekwencji uwzględnienia LULUCF w zobowiązaniach UE i podkreśla, że metody rozliczania i reguły w zakresie monitoringu, deklaracji oraz weryfikacji muszą zostać wyjaśnione przed podjęciem decyzji odnośnie ujęcia LULUCF w zobowiązaniach UE
– czytamy w komunikacie.

– Ze względu na reformę WPR, wzrost zapotrzebowania na żywność, wyzwania, takie jak kurczące się zasoby naturalne i zwiększające się koszty produkcji, z którymi zmagają się rolnicy, nalegam, aby instytucje UE nie nakładały dodatkowych obciążeń na rolników i nie działały zbyt pochopnie – powiedział Pekka Pesonen.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here