Dotowane ubezpieczenie upraw – czym prędzej, tym lepiej!

Rolnictwo od wieków jest niezaprzeczalnie powiązane z warunkami naturalnymi i otoczeniem, w którym odbywa się produkcja rolnicza. Ze względu na swój charakter oraz specyfikę funkcjonowania, gospodarstwa rolne, zarówno te małe, jak i wielkopowierzchniowe są szczególnie narażone na zagrożenia związane z działaniem sił natury, nad którymi człowiek nie ma kontroli.

Dotowane ubezpieczenie upraw
Dotowane ubezpieczenie upraw

W związku z tym istotne staję się zatem umiejętne zarządzanie ryzykiem w działalności rolniczej. Ze względu na fakt, iż szereg zdarzeń może mieć charakter masowy (klęskowy), obserwuje się w tym obszarze także działalność państwa, między innymi w zakresie dotowania składek do ubezpieczeń rolnych.

Obowiązek ubezpieczenia upraw

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie obowiązkowe. Regulują to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy, producent rolny, który otrzymuje dopłaty bezpośrednie, zobowiązany jest:

 • na dzień 1 lipca w roku następującym po roku otrzymania dopłat, do objęcia ochroną co najmniej 50% upraw od przynajmniej jednego z ryzyk wymienionych w ustawie,
 • do ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa,
 • do zawarcia umowy OC (odpowiedzialności cywilnej) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W sytuacji niespełnienia tych obowiązków, nie tylko naraża się na mniejszą pomoc państwa w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, ale dodatkowo musi zapłacić z tego tytułu karę. Wysokość opłaty, to równowartość w złotych kwoty 2 euro od 1 hektara, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Ubezpieczenia dotowane, w myśl ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), to wsparcie dla producentów rolnych w sytuacji wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Jakie uprawy mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową?

Na podstawie wspomnianej ustawy ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące uprawy: zboża, rzepak, rzepik, kukurydza, chmiel, tytoń, ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, czy rośliny strączkowe między innymi od takich ryzyk jak: susza, grad, powódź, deszcz nawalny, huragan, piorun, a także obsunięcie się ziemi, lawina, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Z dopłat skorzystać mogą również rolnicy, którzy zawierają umowy ubezpieczenia zwierząt, to jest: bydła, świń, koni, owiec, kóz, czy drobiu od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, grad, powódź, piorun, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku:

 • zawarcia umowy ubezpieczenia, zawierającej pakiet ryzyka oraz określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczającej 9% sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku prowadzenia produkcji na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa może wynieść odpowiednio 12% i 15%.

Wysokość sum ubezpieczenia i stawki ubezpieczeniowe

W przypadku stawek ubezpieczenia, które przekraczają odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, od pełnego pakietu ryzyk, dopłaty są pomniejszane proporcjonalnie (nie uwzględniania się tutaj stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania).

Natomiast w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia truskawek oraz upraw drzew i krzewów owocowych, z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

Wysokość sum ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia, ustalana jest przez rolnika w porozumieniu z wybranym zakładem ubezpieczeń. Ważne, że sumy te nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia, określonych co roku w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wnioski o zawarcie umów ubezpieczenia składane są przez producentów rolnych w zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat. W 2022 roku są to:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Corocznie w ustawie budżetowej wskazywana jest wysokość środków, jaką przeznaczono na dopłaty do ubezpieczeń rolnych. W 2022 roku na to działanie budżet państwa przeznaczył 1,5 miliarda złotych.

Tylko te zakłady ubezpieczeń, które zawrą z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, mają prawo oferować umowy ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa. Taką możliwość mają do chwili wyczerpania się w danym roku przyznanego im limitu dopłat. Wysokość tego limitu ustalana jest w umowie w sprawie dopłat, indywidualnie dla każdego zakładu ubezpieczeń. Pula środków w 2022 jest duża, nie warto jednak zwlekać z decyzjami, ponieważ uprawy narażone są na ryzyka pogodowe już w momencie zasiewu.

Monika Mularczyk
WODR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Skutki susz nie są natychmiastowe, narastają powoli

Skutki susz nie są natychmiastowe, ale narastają powoli, i szczególnie odczuwalne są w rolnictwie przez obniżenie plonów wielu gatunków roślin uprawnych - ocenił dr...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
3,940ObserwującyObserwuj
4,180SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE