Gdzie żyjemy dłużej? Miasto vs wieś!

Jeżeli chodzi o umieralność i długość życia na wsi w latach 2010–2012 zarysowały się w tym obszarze następujące tendencje:

• Ogólny współczynnik zgonów na wsi utrzymał się w obu latach na niezmiennym poziomie 10,0‰, przy jednoczesnym zmniejszeniu się cząstkowych współczynników zgonów prawie we wszystkich grupach wieku (w miastach ogólny współczynnik zgonów wzrósł z 9,7‰ do 10,0‰, przy również prawie powszechnym zmniejszeniu się współczynników cząstkowych w poszczególnych grupach wieku). Nadal malała umieralność niemowląt, chociaż wolniej niż w miastach (odpowiednio z 5,0 do 4,8 i z 5,0 do 4,5 zgonów na 1 tys. urodzeń żywych). W 2012 r. najniższy wskaźnik zgonów niemowląt na wsi (4,0) odnotowano w województwie łódzkim i zachodniopomorskim, najwyższy (7,7) – w lubuskim (w miastach odpowiednio w świętokrzyskim (2,7) i opolskim (6,8).

 

\"Gdzie

 

• W dalszym ciągu zwiększał się przeciętny czas trwania życia: wśród mieszkańców wsi wynosił on w 2012 r. dla mężczyzn 72,1 roku (71,4 roku w 2010 r.), a kobiet – 81,0 lat (80,7 roku w 2010 r.). Mężczyźni na wsi żyją krócej niż w miastach i do niedawna różnica na niekorzyść wsi rosła: w 2010 r. wynosiła 1,2 roku wobec 0,9 i 0,6 roku odpowiednio w latach 2008 i 2006). W 2012 r. różnica zmalała do roku. W odróżnieniu od mężczyzn mieszkanki wsi żyją dłużej niż mieszkanki miast, jednak przewaga ta stopniowo maleje z 0,4 roku w 2008 do poziomu zerowego w 2012 r.

• Wydłużenie się przeciętnego okresu trwania życia na wsi odnotowano wśród mężczyzn we wszystkich, a wśród kobiet w większości województw: w dwóch województwach (opolskim i wielkopolskim) wartości tego wskaźnika były w 2012 takie same jak w 2010 r. i w dwóch niższe (dolnośląskim i warmińsko-mazurskim). W 2012 r. najwyższy przeciętny czas trwania życia mężczyzn mieszkających na wsi (73,6 roku) odnotowano w województwie małopolskim, a najniższy (70,0 lat) w warmińsko- -mazurskim; w miastach najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie podkarpackim (75,6 roku), a najniższą w łódzkim (70,7 roku). Wśród kobiet mieszkających na wsi najwyższy wskaźnik trwania życia (82,1 roku) obserwowano w podlaskim, a najniższy (79,7 roku), w lubuskim; w miastach był on najwyższy również w województwie podlaskim (82,5 roku), a najniższy w łódzkim (79,5 roku);

• Podobnie jak średnio w kraju, krótszy na wsi niż w miastach czas trwania życia mężczyzn odnotowano w 2012 r. we wszystkich województwach z wyjątkiem śląskiego i opolskiego, gdzie na wsi był on dłuższy odpowiednio o 0,9 i 0,1 roku. W populacji kobiet, w odróżnieniu od wyrównanej w skali kraju długości trwania życia w miastach i na wsi, wartości tego parametru okazały się na wsi mniejsze w większości województw, z wyjątkiem łódzkiego i śląskiego, gdzie były większe o 0,8 i 1,3 roku, oraz małopolskiego i świętokrzyskiego, gdzie były prawie takie same jak w miastach (tabela 2.6). W porównaniu z krajami starej UE-15 w Polsce na wsi w 2012 r.:

• Przeciętne trwanie życia mężczyzn było od 4,5 do 7,3 i 8,4 roku krótsze niż ogółu mężczyzn odpowiednio w Portugalii, we Włoszech i w Islandii;

• Długość życia kobiet była od 1,9 do 5,2 i 6,1 roku krótsza niż ogółu kobiet odpowiednio we Francji, w Holandii i Szwecji oraz Islandii;

• Różnice trwania życia mężczyzn i kobiet były większe od 2,3 roku niż średnio we Francji do 5,2 roku niż w Holandii i Szwecji;

• Wyższa była umieralność niemowląt, która wahała się od 0,9 zgonu na 1 tys. urodzeń żywych w Islandii do 2,4 w Finlandii i 4,2 w Wielkiej Brytanii. Natomiast w porównaniu z nowymi krajami członkowskimi wskaźniki trwania życia i umieralności niemowląt na wsi są, z kilkoma wyjątkami (głównie Cypr, Czechy, Litwa i Słowenia), bardziej korzystne w Polsce.

Czytaj także:
Bolączki polskiej wsi
Uciekamy z miasta na wieś?

Źródło: Raport „Polska wieś 2014, Raport o stanie wsi”,  Warszawa 2014
Radakcja AgroNews, fot.sxc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here