Kalemba zwiększy środki by pomóc poszkodowanym rolnikom!

W związku w występowaniem w 2013 r. szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych zdarzeniami losowymi informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do zwiększenia budżetu działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007 – 2013.

 

\"Kalemba

 

Zwiększenie budżetu działania umożliwi przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy.
Planując kolejny nabór należy przypomnieć o najważniejszych wymaganiach, które należy spełnić ubiegając się o pomoc.

Czytaj także:
Stypendia pomostowe on-line! Złóż wniosek

Są dodatkowe środki na dopłaty do kredytów inwestycyjnych dla rolników
Sprawdź kto otrzymał wsparcie na odbudowę lasów


Poszkodowani rolnicy powinni posiadać protokół, w którym komisja, powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, potwierdza wystąpienie w gospodarstwie szkód w:
1) produkcji rolnej oraz
2) budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich. Pomoc w ramach ww. działania polega na dofinansowaniu inwestycji mających na celu przywrócenie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń.

Dofinansowanie ma formę refundacji do 90 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji i nie więcej niż 300 tys. zł na gospodarstwo rolne w okresie realizacji programu. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 130 % wartości szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Aby pomoc mogła być przyznana, wysokość tych szkód powinna wynieść:
a) powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach oraz
b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Oba te warunki muszą być spełnione łącznie, a szkody te muszą być oszacowane przez komisję, powoływaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony po akceptacji przez Komisję Europejską zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 – 2013), polegającej na powiększeniu budżetu ww. działania o 31,5 mln. euro.

Źródło: MRiRW
Redakcja AgroNews, fot.:sxc
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here