Kolejne 8 działań PROW 2014-2020 ruszy jeszcze w tym roku

Dobre wieści w sprawie nowego PROW-u. Resort rolnictwa zapowiada, że jeszcze w tym roku uruchomi kolejne 8 działań.

 

\"roplnictwo,

– W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie projektowanych przepisów – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne.

Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)

Pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową.

Elementem operacji może być uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.

Pomoc udzielana jest  w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, wyjątek do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych – nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, operacji związanych m.in. z budową, przebudowa budynków inwentarskich i gospodarczych oraz zakupem wyposażenia, maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. W przypadku wsparcia przeznaczonego na rozwój produkcji prosiąt wysokość wsparcia wynosi do 900 tys. zł. Wsparcie gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej na inwestycje związane z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi wyniesie do 500 tys. zł. Natomiast w przypadku innych inwestycji, w tym m.in. dotyczących racjonalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji maksymalny poziom pomocy wyniesie  do 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie dotyczy gospodarstw o powierzchni  do 300 ha oraz ograniczone jest do gospodarstw dysponujących określoną w programie wielkością ekonomiczną.

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności

Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym. Z godnie z przepisami Programu, wsparcie dla rolników polegać będzie na refundacji kosztów uczestnictwa w unijnym lub krajowym systemie jakości i może wynieść maksymalnie 2 000 euro rocznie, przez trzy lata.

Budowa i modernizacja dróg lokalnych

(w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich")

Barierą rozwoju społeczno – ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych, np. takich jak edukacja, zdrowie, kultura.

Realizacja działania ma na celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej obszary wiejskie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach działania będą realizowane inwestycje w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzić będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będzie mogła ubiegać się gmina, powiat lub ich związki.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Głównym celem podejścia Leader jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Wsparcie w ramach podejścia LEADER udzielane będzie przede wszystkim na realizację operacji w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). W ramach wdrażanych LSR m.in. będą wspierane przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy, edukacyjno-informacyjne oraz z zakresu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym małego przetwórstwa.

Wysokość pomocy na operacje w ramach lokalnych strategii rozwoju dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, operacje związane z tworzeniem przedsiębiorczości  bądź tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wynosi do 300 tys. zł. Wsparcie na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wyniesie do 500 tys. zł. natomiast 100 tys. zł. w przypadku operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W ramach LSR premiowane będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

  • innowacyjne;
  • przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu;
  • generujące nowe miejsca pracy;
  • realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
  • ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Pomoc kierowana jest do producentów rolnych, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą, w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Wsparcie (do 50 tys. zł) umożliwi wyposażenie gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych oraz urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych. Intensywność wsparcia wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników, dla pozostałych beneficjentów – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych

W ramach tego instrumentu proponuje się udzielanie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych. Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Wysokość pomocy do 500 tys. zł. Maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujący rolników

Zakłada się udzielanie wsparcia na przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych tj. produktów wymienionych w załączniku nr 1 do TFUE z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Beneficjent zobowiązany będzie do zadeklarowania, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich) zawieranych np. z rolnikami bądź grupami producentów.

W przypadku przedsiębiorców wsparcie wyniesie  do 3 mln zł dla jednego beneficjenta lub do 15 mln złdla związków grup producentów rolnych/zrzeszeń organizacji producentów. Wsparcie będzie mieć formę refundacji do 50 % wydatków związanych z poniesionymi kosztami kwalifikowalnymi.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym, tj. objętym załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przez restrukturyzację rozumie się przeprowadzenie zasadniczych zmian w gospodarstwie, mających na celu wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro) przez poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności, na przykład w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.

Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro, będzie mieć formę premii, w wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch ratach. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest poprawna realizacja biznesplanu.

Ostateczne terminy uruchomienia wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020 uzależnione będą od zakończenia prac i zaimplementowania pakietu legislacyjnego (rozporządzeń wykonawczych).

Do tej pory zostały uruchomione dwa działania z PROW 2014-2020: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych oraz LEADER (wsparcie założenia) . Od 20 sierpnia ruszy natomiast przyjmowanie wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Tax Credits

Źródło: MRiRW

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,175FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,615ObserwującyObserwuj
5,410SubskrybującySubskrybuj

Zielone Agro Show 2021 odwołane!

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych ze względu na dbałość o zdrowie Wystawców i Zwiedzających w dobie epidemii COVID-19 oraz z powodu...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE