Konstrukcyjne tajemnice

Wykonanie ścian fundamentowych i ścian piwnic ma ogromna znaczenie konstrukcyjne. Jak informuje www.budowlany.pl, "wykonywanie ścian fundamentowych jest pierwszym krokiem wznoszenia budynku. Wykonanie wykopów pod fundamenty zwykle poprzedza usunięcie wierzchniej warstwy gruntu tzw. humusu o grubości nie przekraczającej na ogół 0,3 m. Głębokość posadowienia fundamentów przyjmuje się zgodnie z projektem. Głębokość posadowienia budynku zależy od:

  • rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych,
  • głębokości strefy przemarzania gruntów która wynosi zazwyczaj od 0,8 do 1,4 m.,
  • wielkość ta jest określana wg normy PN–81/B–03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
  • głębokości posadowienia sąsiednich budowli.

Po usunięciu humusu wkracza geodeta, który dokonuje wytyczenia budynku na działce. W przypadku niewielkich obiektów fundamenty wyznacza się przy pomocy tzw. ław drutowych, które umieszcza się w odległości ok. 0,5 m od krawędzi wykopu. Zaleca się pozostawienie ławy drutowej do momentu rozpoczęcia układania pierwszej warstwy bloczków, co ułatwia prace murarzom. Istotne jest przy tym prawidłowe wytyczenie budynku w stosunku do stron świata i wyeliminowanie możliwości jego odwrócenia o 180 stopni. Następnie przystępuje się do wykonania ław fundamentowych najczęściej z betonu klasy C20/25. W budynkach niepodpiwniczonych, bezpośrednio na ławach fundamentowych wykonuje się ściany fundamentowe betonowe, monolityczne lub z bloczków betonowych o wymiarach 38 x 24 x 24cm. Są one na ogół obustronnie obsypane gruntem i z tego względu nie powinny być wykonywane z bloczków H+H.

Natomiast w budynkach podpiwniczonych, ściany piwnic mogą być wykonywane z bloczków z betonu komórkowego H+H pod warunkiem wypełniania spoin pionowych zaprawą oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń ochronnych, które chronią ścianę przed działaniem wody od powierzchni ścian stykających się z gruntem. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic bloczków PP4/0,6 lub PP6/0,7 z gładkimi powierzchniami czołowymi, co ułatwia prawidłowe wypełnianie spoin pionowych.

W szczególnych przypadkach wykonywanie ścian o dużej wysokości lub dużej głębokości zasypania, gdy ich nośność na obciążenia poziome jest niewystarczająca, stosuje się wzmocnienia w postaci wykonywanych w kształtkach „U“ poziomych belek (wieniec), dla których podporami są ściany prostopadłe do wzmacnianej. Ściany można wzmacniać również słupami, które korzystnie jest wykonywać w odpowiednio wyciętych bloczkach, co zapewnia zespolenie ściany ze słupem. Podporami dla słupów wzmacniających są fundamenty lub ściany fundamentowe oraz strop piwnic.

Zabezpieczenia ochronne fundamentów i ścian piwnic należy wykonywać jako:

  • izolacje typu lekkiego lub średniego (przeciwwilgociowe) stosowane w przypadku posadowienia budynków powyżej zwierciadła wody gruntowej,
  • izolacje typu ciężkiego (przeciwwodne) stosowane w przypadku występowania ciśnienia hydrostatycznego.

W budownictwie jednorodzinnym oraz w niskiej zabudowie wielorodzinnej z reguły stosowane jest zabezpieczenie fundamentów i piwnic izolacją typu lekkiego. W izolacjach tych płaszczyzny pionowe pokrywane są powłokami z emulsji, mas dyspersyjnych asfaltowych, bitumicznych lub folii PCV. Podłoże pod izolację musi być zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej, nanoszonej przynajmniej w dwóch warstwach, nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Powłoki te zaleca się chronić przed uszkodzeniami np. warstwą styropianu grubości min 20 mm lub folią kubełkową. Izolację poziomą w takich obiektach układa się w dwóch poziomach, tj. na ławach fundamentowych oraz pod stropem nad piwnicami. Jeżeli strop kondygnacji piwnicznej znajduje się poniżej terenu, należy zastosować dodatkową izolacje poziomą na wysokości około 0,3 m powyżej terenu. Izolację poziomą muru należy wykonywać w sposób uniemożliwiający powstanie warstwy poślizgowej w płaszczyźnie izolowanej, co jest szczególnie ważne w obiektach o małych obciążeniach pionowych (np. budynki parterowe, zwłaszcza bez tradycyjnego stropu).

Można również stosować izolacje z papy, przy czym nie należy układać na sucho dwóch warstw papy. W celu prawidłowego połączenia izolacji poziomej z izolacją pionową oraz stworzenia możliwości szybkiego odprowadzenia wody ściekającej po izolacji pionowej, ławy fundamentowe powinny być wykonane ze skosem.

W gruntach o słabej przepuszczalności wody (piaski gliniaste, grunty spoiste itp.) dodatkowo zaleca się wykonać odwodnienie gruntu przylegającego do ścian piwnic. Odwodnienie to wykonuje się przez zastąpienie gruntu rodzimego żwirem lub podobnym materiałem łatwo przepuszczalnym z odprowadzeniem wody za pomocą drenażu.
Do zasypania ścian piwnic budynków można przystąpić – o ile projekt budowlany nie przewiduje inaczej – nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad piwnicami, a w przypadku gdy poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysokości ścian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyższych." Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do dalszego wykonywania prac.

Redakcja AgroNews
fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here