Kwota dorszy rozdyspoowana

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 5 marca br. dotyczącego wysokości i podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 i Załączniku do rozporządzenia dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1594 z poźn. zm.), oraz po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy.

Przedział długości statków rybackich   Liczba
wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne
Indywidualna
dodatkowa kwota połowowa dorszy (t) 
 Razem (t)
poniżej 8 m 0 0 0
8 – 11,99 m 63          4,880 307,44
12 – 14,99 m 18 5,860 105,48
15 – 18,49 m 27 7,820 211,14
18,5 – 20,49 m 4 8,790 35,16
20,5 – 25,49 m 14 9,770 136,78
powyżej 25,5 m 13 6,840 88,92
Razem     139 884,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków stwierdzono, że złożonych zostało 155 wniosków o dodatkową kwotę połowową dorszy, z których warunki podziału kwoty określone w ww. rozporządzeniu spełniło 139 wniosków.

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 885 ton rozdysponowane zostało 884,92 tony. Nierozdysponowana kwota 80 kg pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Obecnie w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad wydaniem stosownych decyzji administracyjnych dotyczących przyznania dodatkowej kwoty połowowej dorszy.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. morguefile.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here