Pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej

W dniu 16 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej armatorom statków rybackich.

Pomoc będzie odbywała się w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  (Dz. U. 1245) – link, którego przepisy określają zasady przyznawania pomocy, w przypadku gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID – 19.

Na podstawie  ww. rozporządzenia Agencja będzie przyznawała pomoc armatorom statków rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne.

W dniu 17.07.2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, zgodnie z którym pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej,  przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19link do ogłoszenia o naborze wniosków.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. naboru można składać w terminie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia 30 lipca 2020 r. włącznie – wzór wniosku o dofinasowanie wraz z instrukcją wypełniania – link.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej przyznaje się w formie  rekompensaty w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
1) poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
2) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1050 zł,
3) od 12 m do 18 m – w wysokości 1450 zł,
4) od 18,01 m do 24 m – w wysokości 1750 zł,
5) powyżej 24 m – w wysokości 2250 zł
– za każdy dzień tego zaprzestania.

Zawieszono składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego

Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty jednostki rybackiej).

Kolejność przyznawania pomocy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zostanie zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie. Wypłata pomocy następuje po złożeniu wniosku o płatność i jego pozytywnej weryfikacji przez ARiMR.

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here