Plan zalesienia

Opracowany przez nadleśniczego plan zalesienia dla gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne powinien zawierać w szczególności:
1) dane dotyczące rolnika:

 • imię i nazwisko albo nazwę,
 • określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
 • numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomoc płatności,

2) powierzchnię uprawy leśnej, stanowiącej podstawę do obliczenia pomocy na zalesianie,
3) dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia,
4) określenie typów siedliskowych lasu dla gruntów przeznaczonych do zalesienia z uwzględnieniem strefy ekotonowej i zakładania ognisk biocenotycznych,
5) określenie składu gatunkowego upraw leśnych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem strefy ekotonowej,
6) określenie odległości między sadzonkami drzew i krzewów, warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hektar, liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 
7) informacje dotyczące:

 • uprawy gleby na gruntach przeznaczonych do zalesienia, w tym:

o    sposobu przygotowania gleby,
o    wymagań, jakie powinien spełnić sprzęt służący do przygotowania gleby,
o    określenia terminu przygotowania gleby,

 • sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym:

o    metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,
o    określenia terminu i kolejności sadzenia poszczególnych gatunków drzew i krzewów,

 • czynności wykonywanych w ramach pielęgnacji założonej uprawy leśnej oraz opisu sposobu i terminu wykonania poprawek, czyszczeń wczesnych i późnych,
 • ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym:

o    sposobu grodzenia, powierzchni przeznaczonej do grodzenia oraz terminu wykonania grodzenia i terminu jego utrzymania,
o    sposobu stosowania repelentów oraz powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie i terminu ich zastosowania.

 • ochrony przeciwpożarowej uprawy leśnej,
 • wymagań, jakie powinno spełniać zalesienie ze względu na potrzeby ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.
 • część graficzną planu zalesienia, którą stanowi kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków lub jej powiększenie z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów przeznaczonych do zalesiania.
 • Ponadto plan zalesienia powinien:
 • obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks przeznaczony do zalesienia,
 • być sporządzony odrębnie dla gruntów rolnych albo gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie,
 • W przypadku zalesiania gruntów innych niż rolne dodatkowo plan zalesienia powinien zawierać:
 • określenie powierzchni zajętej przez kępę lub kępy drzew pochodzących z sukcesji naturalnej, lub
 • wskazanie, czy planowane zalesienie ma charakter zalesienia pełniącego funkcje wodochronne lub glebochronne zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu.

W przypadku, gdy do zalesienia zostało przeznaczonych kilka odrębnych kompleksów, każdy z nich powinien zostać uwzględniony w oddzielnym planie zalesienia i wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.

Czytaj dalej: Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc na zalesianie
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here