Po suszy, gradzie i deszczu…

W związku z pismem Zarządu KRIR w sprawie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w kontekście działania PROW 2007-2013 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela producentom rolnym pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 
Powyższa pomoc musi być udzielana zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, w tym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3). Stosownie do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 wysokość pomocy na zrekompensowanie rolnikom strat w roślinach lub zwierzętach albo budynkach gospodarskich, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi wraz z odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, może być udzielona do kwoty :

  • stanowiącej iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich;
  • stanowiącej iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Powyższe pułapy pomocy stosuje się bez względu na to, czy wsparcie finansowane jest całkowicie ze środków budżetu państwa, czy też jest częściowo finansowane przez Wspólnotę. Ponadto przedmiotowa pomoc nie podlega kumulacji z żadną inną pomocą państwa ani z wkładem finansowym przyznanym przez państwa członkowskie, w tym z wkładem objętym art. 88 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, ani z wkładem finansowym przyznanym przez Wspólnotę w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, jeżeli taka kumulacja spowodowałaby przekroczenie maksymalnej intensywności pomocy ustalonej w niniejszym rozporządzeniu.

W świetle powyższych przepisów producent rolny, który uzyska pomoc na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. Nr 169, poz 1141) będzie mógł ubiegać się wyłącznie o preferencyjny kredyt obrotowy na wznowienie produkcji rolnej.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych, www.krir.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here