Projekt dyrektywy NEC niekorzystny dla rolników

Minister rolnictwa chce wystąpić z wnioskiem o przedyskutowanie na posiedzeniu rządu skutków wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy NEC.

 

\"rolnictwo,

 

Kształt tej dyrektywy jest obecnie negocjowany pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Projekt dyrektywy NEC wskazuje na konieczność redukcji w dłuższej perspektywie emisji m.in. amoniaku (a w kształcie proponowanym przez KE – także metanu). Ma to nastąpić poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk w zakresie chowu zwierząt (tj. karmienia i utrzymania zwierząt), czy przechowywania i stosowania nawozów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzeciwia się proponowanym wysokościom pułapów redukcyjnych w odniesieniu do amoniaku. W ocenie resortu są one zbyt ambitne i wiązałyby się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dostosowawczych.

W zakresie prac nad nową dyrektywą NEC resortem wiodącym jest Ministerstwo Środowiska, które współpracuje z innymi resortami, w tym także z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj także:
PE: glifosat na 7 lat i tylko do profesjonalnego użytku

Minister Krzysztof Jurgiel, występując na Radę Ministrów z wnioskiem, chce zwrócić uwagę na koszty dostosowań i utrudnienia, z jakimi wiązałoby się wdrożenie w polskich gospodarstwach rolnych praktyk zmniejszających wielkość emisji amoniaku oraz na negatywny wpływ takich działań na konkurencyjność tego sektora produkcji.

Projekt dyrektywy NEC dotyczy realizacji długofalowej polityki UE w zakresie zanieczyszczeń powietrza (pyły, gazy) i odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów  redukcji emisji szeregu zanieczyszczeń. Efektem prowadzonych w okresie 2014-2015 prac w Radzie UE jest m.in. propozycja wyłączenia metanu (CH4) z projektu dyrektywy NEC, co oznacza, że w odniesieniu do tego gazu nie byłyby ustanawiane krajowe limity redukcji. Usunięcie zobowiązań odnośnie metanu było możliwe dzięki staraniom m.in. Polski, w tym resortu rolnictwa.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here