Resort rolnictwa apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat

Susza daje się we znaki najbardziej uprawom zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych i rzepaku. Najtrudniejsza sytuacja jest w uprawach pszenicy jarej, gdzie susza występuje w 703 gminach na terenie 13 województw. Wojewodowie spotkali się wczoraj z kierownictwem resortu rolnictwa, by omówić sytuację w poszczególnych regionach kraju i jak najszybciej uruchomić pomoc dla poszkodowanych rolników.  Spotkanie zorganizowano w ramach prac wyłonionej ze składu Zespołu Zarządzania Kryzysowego Grupy Zadaniowej ds. monitorowania suszy rolniczej i ograniczenia jej negatywnych skutków.

 

\"rolnictwo,

 

– Za uruchamianie takiej pomocy ponosimy odpowiedzialność razem z wojewodami – powiedział otwierając spotkanie minister Krzysztof Jurgiel i podkreślił, że potrzebny jest  bezpośredni kontakt z wojewodami, by na bieżąco monitorować sytuację i podejmować  decyzje.

– Od kilku lat susza jest zjawiskiem występującym w polskim klimacie, ale w tym roku były też gradobicia, burze i deszcze nawale, w skutek których ucierpiało wiele gospodarstw rolnych. Straty są zróżnicowane w zależności do regionu – poinformował wiceminister Romanowski i zaapelował do wojewodów  o szybkie powoływanie komisji do ich szacowania.

Wiceminister Rafał Romanowski poinformował o przygotowanym w ministerstwie projekcie protokołu szacowania strat, z którego już mogą korzystać komisje. Projekt ten zostanie zinformatyzowany, ujednolicony, tak aby komisje mogły szybciej dokonać oceny. Wzór protokołu będzie  obowiązkowy od 2017 r.

Podczas spotkania przedstawione zostały działania, które mogą być uruchamiane w  ramach reagowania na skutki negatywnych zjawisk pogodowych. Romanowski podkreślił, że po uzyskaniu danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody zostanie przeanalizowana decyzja o możliwości uruchomiania dodatkowej pomocy w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70  proc. powierzchni upraw rolnych lub 70  proc. powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30  proc. to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30  proc. jest to pomoc udzielana w formie de minimis. Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister rolnictwa nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych ARiMR wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50  proc. dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in. suszą, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej. Gospodarze mogą także liczyć na ulgi w opłacaniu składek KRUS oraz w opłatach podatku rolnego i od nieruchomości. Mają również możliwość ubiegać się o odroczenie płatności czynszu dzierżawnego. Ale resort przypomina, że aby skorzystać z takich form pomocy konieczne jest oszacowanie szkód przez komisje.

Wiceminister Romanowski poinformował wojewodów, że został już przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W projekcie określono kryteria przyznawania pomocy oraz tryb rozpatrywania wniosku, zatwierdzania umów oraz wypłaty środków. Uregulowano wysokość i zakres pomocy. Dostęp do jej formy pomocy będzie uzależniony od wysokości szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Szkody te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowanych. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here