Rząd pomoże poszkodowanym rolnikom

Rząd przyjął program pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2013 r. klęsk żywiołowych – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Program ten dotyczy także producentów rolnych, którzy ponieśli straty w tzw. działach specjalnych (np. uprawy w tunelach foliowych) na skutek wystąpienia powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Program zakłada, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie mogła udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w tych gospodarstwach, w których powstały szkody, w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. ARiMR będzie też udzielała poręczeń lub gwarancji spłaty tych kredytów.

 

\"\"

 

Składki zmniejszone lub umorzone

Prezes KRUS, na indywidualny wniosek rolnika, może udzielić pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne w formie odroczenia terminu płatności składek lub też rozłożenia ich na dogodne raty. Na wniosek poszkodowanego rolnika, możliwe będzie także umorzenie w całości lub części bieżących składek.

Natomiast prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł odraczać i rozkładać na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa, a także umarzać raty czynszu dzierżawnego.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli stosować ulgi w podatku rolnym za 2013 r. w związku ze szkodami spowodowanymi przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalany.

Pomoc po powodzi

ARiMR udzieli także pomocy na wznowienie produkcji rolnej osobom, które poniosły szkody (wskutek powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego) w wysokości 100 zł na 1 hektar upraw rolnych lub 10 zł na 1 m kw. upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji. Przewidywana wielkość pomocy wynika z możliwości budżetu państwa.

Czytaj także:
Od sierpnia inspektorzy będą kontrolować hodowle drobiu

Zasady stosowania antybiotyków dla zwierząt!
ARiMR: Są dodatkowe środki na rybołówstwo! Złóż wniosek!

O pomoc w ramach programu mogą ubiegać się rolnicy, których straty w uprawach lub zwierzętach gospodarskich wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej). Straty te muszą oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów.

Pomoc będzie można także otrzymać w związku ze szkodami – przewyższającymi 1050 zł – w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy pozwalają na zastosowanie uproszczonej procedury ubiegania się o kredyty na wznowienie produkcji rolnej w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne (np. suszę, powódź, huragan, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania).

Także w ramach pomocy de minimis ARiMR będzie mógł udzielić pomocy poszkodowanym, których straty były mniejsze niż 30 proc. rocznej produkcji rocznej. Pomoc będzie wynosiła 100 zł na 1 ha upraw i 10 zł na 1 m kw. powierzchni upraw w szklarniach lub tunelach foliowych (kwalifikujących się do likwidacji).

Większość przepisów rozporządzenia zacznie obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: TVP Info,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here