Skarga KE oddalona – Polska na tym skorzysta!

Trybunał Sprawiedliwości oddalił wczoraj skargę Komisji Europejskiej w sprawie przyznawania polskim rolnikom przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych.
 

 

\"\"

 

– Oznacza to, że jeszcze do końca bieżącego roku rolnicy mają możliwość zakupu ziemi na dotychczasowych, preferencyjnych warunkach – poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Stanisław Kalemba i dodał, że wyrok jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Jak ocenił prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, istniejące warunki zakupu ziemi przyczyniają się do skutecznego rozdysponowywania gruntów będących w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa. – W 2012 r. ANR sprzedała 132 tys. ha nieruchomości rolnych, w roku bieżącym do końca listopada sprzedaż osiągnęła poziom 110 tys. ha – powiedział prezes Świętochowski.

Polscy rolnicy od momentu akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej mogli korzystać z możliwości uprzywilejowanego zakupu gruntów. W związku z kończącym się 31 grudnia 2009 r. okresem przejściowym na realizację pomocy publicznej 16 grudnia 2008 r. oraz 21 kwietnia 2009 r. wystosowane zostały przez Rzeczpospolitą Polską wnioski do Komisji Europejskiej o umożliwienie stosowania takiej pomocy publicznej do końca 2013 r.

Komisja Europejska nie przychyliła się do wniosku Rzeczpospolitej Polskiej i w odpowiedzi z 20 maja 2009 r. wskazała na możliwość ubiegania się o uznanie takiej pomocy na podstawie art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Uwzględniając powyższe stanowisko Komisji Europejskiej, Rzeczpospolita Polska zwróciła się z wnioskiem do Rady Unii Europejskiej o wydanie decyzji umożliwiającej udzielanie pomocy publicznej na zakup użytków rolnych na dotychczasowych warunkach do końca 2013 r. Wskazane we wniosku wyjątkowe okoliczności zostały poparte danymi statystycznymi.

20 listopada 2009 r. Rada wydała decyzję w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Jednak 1 maja 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana informacja o skardze wniesionej przez Komisję Europejską przeciwko Radzie Unii Europejskiej, w której Komisja wnosiła o stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2010/10/WE z 20 listopada 2009 r. W swojej skardze Komisja podniosła:

1) brak uprawnień Rady do podjęcia działania na podstawie art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) nadużycie władzy;

3) naruszenie zasady lojalnej współpracy;

4) popełnienie oczywistego błędu w ocenie istnienia nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających wydanie decyzji.

Czytaj także:
Pojednanie "Ludowców" z Platformą coraz bliższe
Wysokość odszkodowań po wypadkach domowych
KRUS: Zmiana kwot przychodu decydującego o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent!

W celu obrony swoich interesów poprzez zaprezentowanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE swojego poglądu na sprawę i wskazanie argumentów na poparcie swego stanowiska Rzeczpospolita Polska złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczącym skargi Komisji Europejskiej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Trybunału z dnia 9 sierpnia 2010 r. Rzeczpospolita Polska została dopuszczona do sprawy w charakterze interwenienta, popierającego żądania Rady. Po przeanalizowaniu sytuacji TS podjął decyzję korzystną dla Polski.

Analogiczne wyroki, oddalające skargę Komisji Europejskiej, zapadły w sprawach dotyczących przyznawania pomocy za zakup nieruchomości rolnych przez Republikę Litewską, Republikę Łotewską oraz Republikę Węgierską.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here