Ustawa o spisie rolnym podpisana przez Prezydenta

Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Spis jest obowiązkowy i będzie przeprowadzony w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.

Uchwalona ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., jak również zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego. Spis rolny zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia
1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r., godnie z rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, (FAO), zawartymi w dokumencie „Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.”, oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011.

Podstawowym celem spisu jest:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
  • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (w tym FAO i OECD),
  • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych.

Zastosowaną metodą spisu powszechnego będzie obserwacja pełna. Oznacza to, że badaniem zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spis za pomocą interaktywnej aplikacji

Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego określa załącznik nr III i IV do wspomnianego rozporządzenia nr 2018/1091 oraz załącznik nr 2 do uchwalonej ustawy.

Dane od respondentów przekazywane będą w formie samo spisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

Ustawa ustanawia również podstawę do przetwarzania danych uzyskanych w ramach przeprowadzonych badań statystycznych oraz przekazanych przez podmioty prowadzące rejestry urzędowe oraz systemy informacyjne administracji publicznej oraz niepubliczne systemy informacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w szczególności dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie ustawa zawiera zastrzeżenie, że przekazanie danych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

W ustawie uregulowano kwestie ochrony danych zebranych w ramach spisu rolnego. Zebrane dane będą objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy o statystyce publicznej. Osoby wykonujące prace spisowe będą obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i będą mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tej tajemnicy oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w ustawie.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego będą mogły być wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji operatów statystycznych. Rozpowszechnienie danych będzie możliwe jedynie w postaci wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej.

W zakresie organizacji prac spisowych ustawa w szczególności stanowi, że pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie kierował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – jako Generalny Komisarz Spisowy. Na terenie województwa pracami spisowymi będzie kierował wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy, a na terenie gminy ‒ wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Ponadto ustawa wskazuje wymagania w zakresie kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz zasady przeprowadzania naboru kandydatów do pełnienia tej funkcji, minimalną zawartość umowy zawieranej z rachmistrzem oraz zasady wynagradzania pracowników wykonujących prace spisowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Źródło: www.prezydent.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here