W co inwestuje polski rolnik?

Łączna analiza wartości trwałego majątku produkcyjnego w rolnictwie i jego struktury oraz wartości ponoszonych nakładów inwestycyjnych i ich struktury wskazuje, że odnowienie tego majątku zachodzi tylko w przypadku maszyn i urządzeń, a dekapitalizacja postępuje w odniesieniu do budynków i budowli oraz środków transportu.

Wynika to z faktu, że procesy inwestycyjne prowadzi ograniczona liczba najsilniejszych ekonomicznie gospodarstw, najczęściej korzystająca ze wsparcia środkami WPR. W efekcie następuje szybkie unowocześnienie majątku produkcyjnego w gospodarstwach rozwojowych, natomiast stagnacja, a najczęściej ubytek środków trwałych netto w przeważającej liczbie gospodarstw.

Proces ten jest nieuchronny, ale jest istotne, by zachodził w powiązaniu ze zmianami w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych i by część majątku trwałego nieznajdująca zastosowania w rolnictwie, jeśli jej stan techniczny i użytkowy to uzasadnia, znalazła nowe zastosowania.
 

 

\"\"

 

Wskazane zależności powodują, że w rolnictwie:

  • rośnie wartość środków trwałych brutto (w 2010 roku wyniosła 124,3 mld zł), natomiast spada wartość majątku trwałego netto (w 2010 roku wyniosła 27,4 mld zł), ale, co warto podkreślić, na skutek wzrostu poziomu inwestycji po akcesji Polski do UE spadek ten jest niewielki,
     
  • wzrasta zużycie majątku trwałego w rolnictwie, które w 2010 roku osiągnęło poziom 76,7%,
     
  • ustabilizował się, po wzroście wywołanym wsparciem środkami WPR, poziom nakładów inwestycyjnych i w ostatnich dwóch analizowanych latach wyniósł 3,7 mld zł, co oznacza, że przy takim poziomie inwestycji odnowienie trwałego majątku produkcyjnego w rolnictwie byłoby możliwe po 33 latach, z czego w przypadku: − budynków i budowli po 55 latach, − maszyn i urządzeń po 14 latach, − środków transportu po 30 latach,
     
  •  biorąc pod uwagę fakt, że procesy inwestycyjne dotyczą ograniczonej liczby gospodarstw rolnych, oraz mając na względzie zmniejszanie się ich ogólnej liczby, wymienione powyżej okresy odnowienia trwałego majątku produkcyjnego nie powinny stanowić przeszkody w przemianach strukturalnych rolnictwa, zwłaszcza przy trafnym adresowaniu wspierania modernizacji rolnictwa środkami WPR.

Źródło: Raport „Polska Wieś 2012”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here