Zmiany w sektorze energii?

  Oczekuje się, że światowy wzrost sektora energii w ciągu następnych 20 lat będzie  zdominowany przez gospodarki wschodzące, takie jak Chiny, Indie, Rosję i Brazylię, przy  czym przyśpieszone zostaną wysiłki w kierunku poprawy wydajności energetycznej – podaje  Przegląd Rynku Energii BP w 2030 r. (BP Energy Outlook 2030). 

  Przewiduje się zwiększenie dywersyfikacji energetycznej, zaś paliwa niekopalne takie jak energia  nuklearna, wodna i ze źródeł odnawialnych – mają w ujęciu zbiorczym po raz pierwszy stać się  największym źródłem wzrostu. Na przestrzeni następnych 20 lat udział energii ze źródeł odnawialnych (słonecznej, wiatrowej,  geotermalnej i biopaliw) we wzroście rynku energetycznego ma podnieść się z 5% do 18%.  Według BP, biopaliwa pokryją do 2030 roku 9% zapotrzebowania na paliwa do transportu.  Do 2030 roku oczekuje się wzrostu światowej produkcji biopaliw do 6,7 mln baryłek dziennie –  wzrost z poziomu 1,8 mln baryłek w 2010 r.

  W ciągu najbliższych 20 lat produkcja przyczyni się  do wzrostu podaży w krajach spoza OPEC aż o 125%. Do tej gwałtownej ekspansji przyczynią się:  dalsze wsparcie o charakterze politycznym, wysokie ceny ropy oraz ulepszenia i innowacje  technologiczne.  Produkcja biopaliw będzie wciąż zdominowana przez USA i Brazylię – ale ich łączny udział w  całkowitej produkcji biopaliw spadnie z 76% w 2010 roku do 68% w 2030 roku, ponieważ rosnąć  zaczyna produkcja z regionu Azji i Pacyfiku.  Spowolnione jednak zostanie tempo wzrostu transportu – wskutek spadku w wysoko rozwiniętych  krajach z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Całkowity popyt tych krajów na ropę i  inne paliwa płynne osiągnął maksymalny poziom w 2005 roku i do 2030 roku spadnie z powrotem  mniej więcej do poziomu obserwowanego w 1990 r.  „Spowolnienie wzrostu łącznej ilości energii do celów transportowych związane jest z wyższymi  cenami ropy i poprawą w zakresie gospodarowania paliwami, nasyceniem rynku samochodowego  w dojrzałych gospodarkach oraz spodziewanym wzrostem opodatkowania i obniżką subsydiów w  krajach rozwijających się", powiedział główny ekonomista BP Christof Rühl. 

  Udział państw OPEC w światowej produkcji ropy ma wzrosnąć do 46% – czyli poziomu  nienotowanego od 1977 r. Równocześnie prawdopodobnie spadnie uzależnienie USA od importu  ropy i gazu – do poziomu niewidzianego od lat 90. ubiegłego wieku. Stanie się tak wskutek  poprawy wydajności paliw i oczekiwanego zwiększenia roli biopaliw. Na wzrost lojalnej  konsumpcji negatywny wpływ miały też wyższe ceny ropy w ostatnich latach oraz stopniowa  redukcja subsydiów w krajach-importerach.  Mix paliw również ulegnie zmianie w ciągu nadchodzących dwóch dekad. Rynek ropy, z  wyłączeniem biopaliw, będzie rósł stosunkowo wolno – w tempie 0,6% rocznie, natomiast  najszybciej rosnącym paliwem kopalnym jest gaz naturalny, a jego tempo wzrostu jest  ponadtrzykrotnie wyższe niż zakładana stopa wzrostu dla ropy (2,1% rocznie).  Rynek węgla będzie roczne wzrastał o 1,2% i do 2030 roku prawdopodobnie dostarczy praktycznie  tyle samo energii, co ropa z wyłączeniem biopaliw. Zapał w kierunku silnej polityki dotyczącej  dekarbonizacji (carbon policy) w krajach OECD jest więcej niż równoważony przez wzrost w  gospodarkach krajów wschodzących.  „Globalny mix paliw wciąż podlega dywersyfikacji – ale po raz pierwszy paliwa niekopalne będą  głównym źródłem wzrostu podaży", powiedział Rühl. 

  Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,www.fapa.com.pl, fot. morguefile.com
   

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here