Page 12 - Gazeta AgroNews Nr 13

MAISTER
®
POWER 42,5 OD
NOWOŚĆ FIRMY BAYER
W OCHRONIE KUKURYDZY
W OSTATNICH DWÓCH LATACH POWIERZCHNIA ZASIEWÓW
KUKURYDZY W POLSCE UTRZYMUJE SIĘ NA POZIOMIE
OK. 1 MLN HA. TAK DUŻY AREAŁ UPRAWY ZMUSZA ROLNIKÓW
DO POSZUKIWANIA WYSOCE SKUTECZNYCH HERBICYDÓW,
POZWALAJĄCYCH ROZWIĄZAĆ PROBLEM ZACHWASZCZENIA,
NA CZĘSTO SKRAJNIE RÓŻNYCH STANOWISKACH. POSZUKIWANE
SĄ NOWE, BEZPIECZNE HERBICYDY ZWALCZAJĄCE SZEROKA
GAMĘ CHWASTÓW JEDNO I DWU-LIŚCIENNYCH.
W
ychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
firma Bayer zarejestrowała
w październiku 2013r herbicyd
Maister Power 42,5. Ten innowacyjny herbicyd
zawiera w swoim składzie 3 substancje
aktywne: foramsulfuron (31,5g/l), jodosulfuron-
metylosodowy (1g/l) oraz tienkarbazon-metylu
(10
g/l). Foramsulfuron wnika do roślin poprzez
liście i zwalcza szeroką gamę chwastów
jednoliściennych w tym: perz właściwy, owies
głuchy, samosiewy zbóż i większość gatunków
prosowatych. Jodosulfuron- metylosodowy
pobierany jest również poprzez liście oraz
w znacznie mniejszym stopniu przez system
korzeniowy. Powyższa substancja aktywna jest
odpowiedzialna za zwalczanie szeregu gatunków
chwastów 2 –liściennych w tym min.: bodziszek
drobny, komosa biała, ostrożeń polny, rzepak,
rdesty, szarłat szorstki, psianka czarna oraz
niektórych ważnych gospodarczo gatunków
jednoliściennych takich jak: wiechliny czy życice.
Z kolei tienkarbazon-metylu z grupy triazolinonów
stanowi cenne uzupełnienie wspomnianych
wyżej substancji czynnych. Zwalcza szeroką
gamę ważnych gospodarczo chwastów 1-
i 2-lisciennych, w tym wykazuje szczególnie
wysoką aktywność w zwalczaniu min.: rdestów.
Powyższa substancja jest pobierana głównie
przez system korzeniowy a w mniejszym stopniu
przez hypokotyl wschodzących chwastów.
Substancja ta jest znacznie stabilniejsza w glebie
i utrzymuje się relatywnie długo w jej górnej
warstwie . Dzięki tym właściwościom możliwe
jest utrzymanie plantacji wolnej od chwastów
w dłuższym okresie czasu. Jest to zatem jedna
z pierwszych substancji aktywnych, wykazujących
tak silne działanie odglebowe, blokujące wschody
chwastów jeszcze po wykonaniu samego
zabiegu.
Dla podniesienia zakresu bezpieczeństwa
w herbicydzie Maister Power zastosowano
dodatkowo cyprosulfamid – wysoce aktywny
sejfner ( protektant). Jego rolą jest możliwie
najszybszy rozkład wspomnianych substancji
czynnych w kukurydzy i obniżenie poziomu
ryzyka uszkodzeń do niezbędnego minimum.
Ponadto cyprosulfamid wykazuje widoczne
działanie regulacyjne w stosunku do samych
roślin kukurydzy. Stymuluje wzrost systemu
korzeniowego kukurydzy i uodparnia rośliny
na zewnętrzne warunki stresowe ( spadki
temperatur, niedobory wilgoci w glebie).
12
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 13