Page 40 - Gazeta AgroNews Nr 13

M
isją nowopowstałego Instytutu było
uaktywnienie jego członków w obszarze
rozwoju interdyscyplinarnych badań
naukowych oraz wprowadzaniu ich wyników
do praktyki gospodarczej. Organizacyjnie WIRZ
przyjął formę konsorcjum sterowanego przez
koordynatora, którego funkcje pełni jeden
z członków założycieli.
Cele Instytutu określono jak niżej:
1.
Konsolidacja i wzmocnienie potencjału
naukowo-badawczego polskich i zagranicznych
jednostek naukowych i wdrożeniowych
w zakresie merytorycznym Instytutu.
2.
Wzajemna informacja i wymiana wyników
badań.
3.
Wymiana usług badawczych.
4.
Promocja i koordynacja projektów badawczych.
5.
Podejmowanie przedsięwzięć ułatwiających
członkom Instytutu przystępowanie
do międzynarodowego programu badawczego
oraz korzystanie z funduszy przeznaczonych
na badania naukowe, rozwój i wdrożenia.
Członkowie
Członkami – założycielami Instytutu były
wymienione niżej jednostki badawcze:
n
Instytut Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
n
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
w Falentach
n
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach
Instytut powstał 1 stycznia 2010 roku
w wyniku połączenia Instytutu Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
w Warszawie oraz Instytutu Melioracji
i Użytków Zielonych w Falentach
n
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach
n
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie
WIRTUALNY INSTYTUT
ROLNICTWA
ZRÓWNOWAŻONEGO
WIRTUALNY INSTYTUT ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO (WIRZ)
POWSTAŁ W ROKU 2003 JAKO DOBROWOLNE POROZUMIENIE
JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, UCZELNI ORAZ
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA RZECZ ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO.
40
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 13