Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

numer 25 numer 25 NUMER 38 PRAWO 48. AgroNews .com.pl Szkody wyrządzane przez ptaki chronione i łowne Okazuje się, że w polskim systemie prawnym nie istnieje pojęcie szkód wyrządzanych przez chronione gatunki ptaków. Skarb Państwa odpowiada za szko- dy wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, na które polowania nie są wykonywane. Są to żubry, niedźwiedzie, wilki, rysie i bobry oraz zwierzęta łowne podlegające całorocznej ochronie, czyli łosie. Natomiast ptaki są bezkarne. S karb Państwa nie ponosi za ich żer żadnych konsekwen- cji finansowych. Niemniej zadbano, aby zwierzęta te były chro- nione odpowiednimi przepisami, któ- re zabraniają między innymi ich pło- szenia. W przypadku ptaków chronionych, problem dotyczy przede wszystkim żerowania żurawi i łabędzi, które podczas przelotów łączą się w duże stada i dokonują znacznych znisz- czeń. Wzrastająca populacja tych zwierząt, osiadając i bytując w do- godnych dla siebie warunkach powo- duje systematyczne szkody w zasie- wach, do tego stopnia, że niektóre uprawy nadają się jedynie do po- wtórnego obsiania. Dla rolników jest to sytuacja bez wyjścia, ponieważ nawet jeśli żeru- ją na ich polach gatunki łowne ptaków, jak gęsi (gęgawa, zbożowa lub białoczelna), czy dzikie kaczki, to koło łowieckie nie ponosi odpowie- dzialności za ich szkody. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowiec- Żuraw

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=