Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

należy pamiętać, że bakterie do swojego roz- woju wykorzystują bardzo różnorodne związ- ki węgla. Do nich zaliczamy chociażby związki ropopochodne, oleje ale także wszelkiego ro- dzaju pestycydy organiczne. Im większa ak- tywność mikrobiologiczna tym, w określonych warunkach, szybszy ich rozkład, a tym samym zmniejszenie pozostałości w produktach prze- znaczonych do spożycia. Jest to naprawdę jeden z ciekawszych i bardzo obiecujących kierunków prac nad mikroorganizmami. Czy stosowanie biopreparatów stanowi element wyróżniający na rynku? Z całą pewnością świadomość stosowania biopreparatów z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Z jednej strony jest to świado- mość wynikająca z osobistych przekonań, ale również z coraz większej wiedzy naukowej na ich temat. Dlatego uczelnie jak inne instytucje naukowe są żywo za- interesowane wiedzą o stoso- waniu preparatów biologicz- nych. W oczywisty sposób, wraz z wzrastającą świadomością kon- sumentów, także sieci handlowe włączają się w promowanie zdro- wej żywności a to nieodłącznie wiąże się z koniecznością usta- lania standardów jej produkcji. I tu preparaty biologiczne stają się wręcz nieodzownym jej kom- ponentem. Zwłaszcza w zakresie działań ograniczających stoso- wanie pestycydów i takiego spo- sobu produkcji, który pozwalając minimalizować ich użycie jedno- cześnie minimalizuje pozostałości w żywności. numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 38 Jak stosowanie preparatów bio- logicznych i rozwój biotechnolo- gii wspierają rolnictwo zrówno- ważone? Stosowanie biopreparatów pozwala na poprawę różnorodności biologicznej oraz dążenie do gospo- darki o obiegu zamkniętym. I to właśnie ten ostat- ni element będzie szczególnie trudny do realizacji ponieważ wymaga niejako zredefiniowania spo- sobu w jaki producenci będą gospodarować gle- bą. I w tym miejscu jak najbardziej stosowanie bio- preparatów chociażby w kontekście ich zdolności do mineralizacji, czyli powrotu składników pokar- mowych do obiegu, doskonale się w tą koncepcję wpisuje. AgroNews .com.pl 55.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=