Page 23 - Gazeta AgroNews Nr 13

ROZMOWA
Z KOORDYNATOREM
PROJEKTU „ROLNICTWO
ZRÓWNOWAŻONE” –
DARIUSZEM RUTKOWSKIM
ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE JEST ALTERNATYWNĄ
KONCEPCJĄ DLA MODELU INTENSYWNEGO ROLNICTWA,
ZAKŁADAJĄCĄ REALIZOWANIE WSZYSTKICH DZIAŁAŃ
Z UWZGLĘDNIENIEM DOBRA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.
PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI NT. ODPOWIEDZIALNEGO
WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH W PROCESIE
PRODUKCJI WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA
POKARMOWEGO JEST OGROMNĄ SZANSĄ UNIKNIĘCIA
ZAGRAŻAJĄCEJ NAM KLĘSKI ŻYWNOŚCIOWEJ.
1.
Jaka była inicjatywa
powstania projektu „Rolnictwo
zrównoważone”?
Projekt „Rolnictwo zrównoważone”
to niekomercyjna inicjatywa grupy
odpowiedzialnych firm szeroko rozumianego
żywnościowego łańcucha wartości. Łańcucha,
który dla potrzeb naszego projektu nazwaliśmy
łańcuchem odpowiedzialności. Bezpośrednim
inicjatorem projektu było stowarzyszenie
Sustainable Agriculture Initiative Platform
zrzeszające czołowe firmy przetwórstwa rolno-
spożywczego. Obecnie w projekcie uczestniczą
firmy : Grupa Żywiec SA, Farm Frites Poland,
Bayer CS, ProCam Polska.
2.
Jaki jest cel projektu oraz jakimi
metodami będzie realizowany?
Celem projektu jest propagowanie zasad
rolnictwa zrównoważonego poprzez
wspieranie rozwoju tej formy gospodarowania
wśród rolników.
Cel projektu będziemy realizować
wykorzystując następujące narzędzia:
n
listę kontrolną rolnictwa zrównoważonego
stanowiącą zbiór wskaźników jakościowych
do określenia stopnia zaawansowania
gospodarstwa rolnego na drodze do
realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego,
23
PRODUKCJA ROŚLINNA