Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

numer 25 numer 25 t PRODUKCJA ZWIERZĘCA NUMER 38 niedawna funkcjonował pogląd, że oprócz paszy treściwej należy podać także dobrej jakości siano. Udowodniono, że podawanie siana w dawce zmniejsza pobranie paszy tre- ściwej i potrzeby pokarmowe zwie- rzęcia nie są w peł- ni pokryte. Drugim argumentem prze- mawiającym na nie- korzyść podawania siana jest fakt, że w procesie fermen- tacyjnym siana po- wstaje kwas octo- wy, który nie wpływa znacząco na rozwój żwacza. Zmiany wielkości i aktywności przedżołąd- ków w trakcie odchowu cieląt zleżą przede wszystkim od rodzaju dawki pokarmowej. W nowoczesnych systemach odchowu cieląt stosuje się całe, nierozdrobnione ziarno ku- kurydzy jako dodatek do paszy treściwej. W słabo rozwiniętym żwaczu nierozdrobnione ziarno pobudza rozwój mięśni żwacza, gdyż wymusza odruch gryzienia, przez rozcieranie ziaren cielę wzmacnia mięśnie żuchwy. Po dostaniu się do żwacza całe ziarna kukurydzy działają drażniąco, wywołując skurcze mięśni wpływa na ich wzmocnienie. Dodatek całego ziarna kukurydzy do paszy treściwej stymulu- je wykształcanie kosmków w błonie śluzowej żwacza i jelit. Jest to bardzo istotne ponieważ u cielęcia błona śluzowa jest gładka, a pod wpływem kwasów powstających w proce- sie fermentacji jest wyściełana brodaw- kami żwaczowymi i kosmkami jelitowy- mi. Kwas masłowy korzystnie wpływa na wykształcanie się kosmków jelito- wych. Natomiast pod wpływem kwa- su propionowego wykształcają się brodawki żwaczowe, które zwięk- szają powierzchnię chłonną błony śluzowej. Jedno- cześnie wzrost licz- by brodawek spra- wia, że do krwi jest wchłania- nych więcej składników trawienia, co wpływa na lepsze odżywienie organizmu. Żywienie cieląt mieszankami z dodatkiem całych ziaren kuku- rydzy z pewnością wpłynie korzystnie na rozwój układu pokar- mowego, a zwłaszcza żwacza poprzez dobre rozwinięcie mięśniówki oraz namnażanie pożą- danej mikroflory żwa- czowej. Ponadto dzię- ki kukurydzy łatwiej pokryć potrzeby energetyczne cielęcia, gdyż jest zbożem o największej zawartości ener- gii. Szybki i prawidłowy rozwój żwacza skra- ca także okres karmienia cieląt mlekiem, bądź preparatem mlekozastępczym, które stano- wią znaczny koszt w żywieniu. mgr inż. Oliwia Pawłowska PODR Dodatek całego ziarna kukury- dzy do paszy treściwej stymuluje wykształcanie kosmków w błonie śluzowej żwacza i jelit. 32. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=