Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

WYWIAD NUMER 30 EKONOMIA 8 liczby decyzji odmownych o 28 (90,3%) oraz zwiększenie o 33 (39,3%) liczby decyzji przy- znających jednorazowe odszkodowanie. Wśród 117 chorób zawodowych powodu- jących uszczerbek na zdrowiu i wypłatę jed- norazowych odszkodowań dominowały cho- roby zakaźne – 110 przypadków. Komentarz KRUS: Z analizy prezentowa- nych w artykule liczb wy- nika, że w porównaniu do analogicznego okre- su ubiegłego roku na- stąpił znaczący wzrost zgłaszanych wypadków (o ponad 13%). Pragnie- my jednak zaznaczyć, że dane za rok 2020 nie są miarodajne i adekwatne do faktycznej liczby wy- padków, z uwagi na pan- demię i obostrzenia sa- nitarne, co miało wpływ m.in . na tryb załatwiania spraw w urzędach. Potwierdza to m.in . analiza danych za pierwsze półrocze z ostatnich pięciu lat. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku liczba zgła- szanych wypadków w I półroczu br. zmniejszy- ła się o 615 (9,1%), wypłaconych odszkodowań o 613 (10,5%), a śmiertelnych z 23 do 20, tj.  o 8,7%. Każdego roku w okresie żniw dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków w gospodar- stwach rolnych, m.in . z uwagi na to, że wykorzy- stywane są maszyny rolnicze o dużej wydajności i stopniu skomplikowania w obsłudze, zmienne warunki atmosferyczne powodujące, okresowe spiętrzenie pracy, przemęczenie rolników. Teresa ONeill Rzeczniczka prasowa KRUS • 1 786 decyzji odmawiających jednorazo- wego odszkodowania (24,9% decyzji); • 163 umorzeń z powodu rezygnacji z rosz- czeń (2,3% decyzji). Wypłacono jednorazowe odszkodowania z tytułu 20 wypadków śmiertelnych, a u 11 osób stwierdzono niezdolność do samodziel- nej egzystencji wskutek wypadków przy pra- cy rolniczej. Liczba wypadków powodujących wypłatę odszko- dowań zwiększyła się w porównaniu do analogiczne- go okresu ubiegłe- go roku o 1 730 (49,5%). Liczba wy- padków śmiertel- nych wzrosła o 2 (11,1%). Najwięcej wypad- ków powodujących uszczerbki na zdro- wiu odnotowano w grupach: • upadek osób – 2 475 poszkodowa- nych (47,3% wypadków zakończonych przy- znaniem jednorazowego odszkodowania w okresie sprawozdawczym); • pochwycenie i uderzenie przez części ru- chome maszyn i urządzeń – 695 poszkodowanych (13,3% wypadków); • uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta – 634 poszkodowanych (12,1% wypadków); • inne zdarzenia – 576 poszkodowanych (11 % wypadków). Choroby zawodowe Zgłoszono 142 wnioski o jednorazowe od- szkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, tj. o 20 (12,3%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 59 decyzji odmownych i 117 przyznających. W porównaniu do I półro- cza ubiegłego roku odnotowano zwiększenie "Pragniemy jednak zaznaczyć, że dane za rok 2020 nie są miaro- dajne i adekwatne do faktycznej liczby wypadków, z uwagi na pan- demię i obostrzenia sanitarne, co miało wpływ m.in . na tryb zała- twiania spraw w urzędach." - Teresa ONeill, rzeczniczka prasowa KRUS 40. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=