Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

WYWIAD NUMER 30 EKONOMIA 8 42. AgroNews .com.pl wystawianie faktur sprzedażowych z właści- wie zastosowaną stawką VAT, zarówno z pro- wadzonego przez siebie gospodarstwa, jak również z tytułu RHD. Jednocześnie rolnik podatnik VAT czynny w odróżnieniu od rolni- ka ryczałtowego, posiada przywilej odliczania podatku naliczonego z prawidłowo wysta- wionych faktur zakupowych, a zatem z zaku- pów służących do RHD również. Należy pamiętać o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: „w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czyn- ności opodatkowa- nych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwo- ty podatku należ- nego o kwotę po- datku naliczonego”, a zatem biorąc pod uwagę powyższe nie ma przesłanek, aby nie odliczać podat- ku z zakupów doty- czących uczestnika RHD, kiedy jest on VAT-owcem. Konieczne jest złożenie deklaracji PIT-28 Kolejnym obowiązkiem jest konieczność roz- liczenia rocznego podatku dochodowego po upływie roku, czyli złożenie w Urzędzie Skar- bowym deklaracji PIT-28 w pierwszym kwar- tale roku następnego. Jeżeli rolnik rozlicza się na zasadach ogól- nych i posiada status podatnika VAT czynne- go wystawia faktury sprzedażowe i odprowa- dza do Urzędu Skarbowego podatek należny, analogicznie postępuje się kiedy chce przy- stąpić do RHD. Jeżeli osoba fizyczna bądź instytucja (a takie już też mogą kupować od RHD) zażyczą sobie fakturę, to rolnik podat- nik VAT czynny ma obowiązek taki dokument wystawić. Niemniej jednak zdarzają się sytu- acje kiedy nabywca nie potrzebuje faktury, wówczas wystawiamy dowód wewnętrzny sprzedaży / polecenie księgowania / sprze- daż nieudokumentowaną wraz z prawidłową stawką VAT – tak naprawdę dokument, na podstawie którego mamy dowód do zaksię- gowania zdarzenia w rejestrze sprzedaży. Z praktycznego punktu widzenia war- to księgować pozycje dotyczące RHD za- równo sprzedaż, jak i zakupy  w odręb- nych rejestrach VAT, aby nie mieszały się z zaksięgowanymi zdarzeniami dotyczącymi gospodarstwa. Takie księgowanie daje moż- liwość łatwego i przej- rzystego generowania raportów, informacji. Ustawiając odpowied- ni filtr w programie księgowym można wy- generować wydruk np. sprzedaży w celu usta- lenia limitu do kasy fiskalnej. Należy bo- wiem pamiętać o limi- cie 20 tys. zł wartości sprzedaży w danym roku obrachunkowym, na rzecz osób fizycz- nych i rolników ryczał- towych. Kiedy sprze- daż przekroczy wskazany limit należy zakupić kasę rejestrującą. Limit sprzedaży w ramach podatku docho- dowego nadal wynosi 40 tys. (art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy o podatku od osób fizycz- nych) – powyżej tej kwoty należy odprowa- dzić zaliczki, a mianowicie podatek ryczałto- wy w wysokości 2% od wartości sprzedaży netto z wystawionych faktur. Przedmioto- wą zaliczkę na podatek dochodowy płacimy do 20 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił przychód. Nie składa się żadnej miesięcznej deklaracji na podatek do- chodowy. Wpłacamy jedynie jego kwotę na wygenerowany wcześniej mikrorachunek po- datkowy, indywidualny dla każdego podatni- ka. Jeżeli nie ma w którymś z miesięcy przy- chodu, to po prostu nie ma podatku. Jeżeli rolnik rozlicza się na zasadach ogólnych i posiada status czynnego podatnika VAT, wystawia faktury sprzedażowe i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek należny - analogicznie postępuje kiedy chce przystąpić do RHD.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=