Strona główna O Nas Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu agronews.com.pl należącego do

NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J.

 • §1.

WSTĘP

 1. Wydawcą i właścicielem serwisu, którego dotyczy niniejszy Regulamin jest NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J. z siedzibą w Warszawie, ul. Olszewska 17/15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, za nr 0000304942; NIP 5213486064.
 2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego Użytkowników korzystających z Serwisu agronews.com.pl
 3. NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J. udostępnia serwis bezpłatnie Użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J. zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w Serwisie.
 • §2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Serwis: portal internetowy oraz subdomeny agronews.com.pl, prowadzone przez NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J.

Regulamin: oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z serwisu agronews.com.pl

Przeglądarka internetowa – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także do odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń zwanych wtyczkami.

Administrator danych osobowych – oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą (samodzielnie) o celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

 • §3.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis agronews.com.pl jest NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu wykorzystane są wyłącznie w sposób zgodny z zakresem udzielonego nam przez Użytkownika zezwolenia. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności i plików cookies”.
 3. Stosowane przez nas procedury gwarantują maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Powierzone nam dane są przechowywane z zachowaniem środków spełniających wymogi obowiązującego prawa.
 4. NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J. nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 • §4.

TREŚCI

 1. Użytkownicy serwisu agronews.com.pl mogą samodzielnie zamieszczać treść w komentarzach pod materiałami zamieszczanymi przez redakcję Serwisu. NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J. jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej w ramach serwisu pod postacią wtyczek umożliwiających Użytkownikom umieszczanie w komentarzach dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści z obowiązującymi przepisami prawa, ich prawdziwość, rzetelność, skuteczność, nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada również za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkowników w serwisie agronews.com.pl, ani za treść informacji tam zawartych. Użytkownicy zamieszczający treści w Serwisie, w tym linki do stron internetowych osób trzecich rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialni za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.
 2. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawa do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką Serwisu agronews.com.pl
 3. Zabronione jest publikowanie na stronach Serwisu wszelkich treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 4. W Serwisie prezentowane są materiały zawierające treści informacyjne oraz reklamowe.
 5. NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J. ma prawo zamieszczania na stronach Serwisu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych oraz podmiotów współpracujących.
 • §5.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik Serwisu agronews.com.pl ma prawo do:

 1. swobodnego przeglądania Serwisu, w tym przeglądania treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej rejestracji,
 2. zamieszczania w Serwisie własnych treści za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • §6.

KONTAKT

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące  regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z Serwisu agronews.com.pl prosimy przesyłać na adres e-mail: d.wojtczak@agronews.com.pl

 • §7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu agronews.com.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby NetWord3 K. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp.J.
 7. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 8. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług
Verified by ExactMetrics