REGULAMIN

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZY PRODUKT ROLNICZY ROKU 2020

 1. „Plebiscyt na najpopularniejszy produkt rolniczy roku 2020” (zwany dalej „Plebiscytem”) organizuje NetWord3 A.Szymczak, D.Wojtczak, M.Nowak Sp.J z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 8A/7 wydawca portalu internetowego agronews.com.pl zwany dalej „Organizatorem”.
 1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów:

Etap I

Internauci poprzez komentarz na FB, zgłoszenie e-mailowe, telefoniczne zgłaszają najpopularniejszy ich zdaniem produkt rolniczy roku 2020. Piszą propozycje sprawdzonych i stosowanych przez nich produktów z pośród znanych na rynku środków ochrony roślin, nawozów, nasion, maszyn rolniczych.

Etap II

 01.czerwca 2020 roku jury konkursowe podliczy statystyki i wyróżni 10 produktów, które do tej pory w największej ilości zgłosili internauci. Od 02.czerwca do 02 listopada na naszej stronie: www.agronews.com.pl będzie trwał plebiscyt, w którym nasi widzowie oddadzą głosy, na ich zdaniem najpopularniejszy produkt rolniczy.

 1. Pracownicy Organizatora jak również instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest publikowany na podstronie dedykowanej Plebiscytowi zamieszczonej na serwisie internetowym agronews.com.pl.
 1. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. W zgłaszaniu produktów do plebiscytu nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. przedstawiciele firm, którzy produkują bądź sprzedają zgłoszony produkt

Czas trwania Plebiscytu

 1. Głosowanie w ramach I Etapu Plebiscytu za pośrednictwem FB – AgroNews TV Interaktywna, zgłoszeń telefonicznych lub e-mailowych, rozpocznie się w dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 15:00 oraz ostatecznie zakończy w dniu 31 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00. Głosowanie w ramach I Etapu Plebiscytu za pośrednictwem telefonu: 535 941 111, za pośrednictwem maila: plebiscyt@agronews.com.pl Głosowanie w ramach II Etapu Plebiscytu odbędzie się na stronie Organizatora  od 02.czerwca 2020 do 02.listopada 2020 roku.

Komisja Plebiscytowa i Konkursowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Plebiscytowa
 2. W skład Komisji wejdą 3 osoby delegowane przez Organizatora.

Sposoby i zasady głosowania w ramach I Etapu Plebiscyt

15. Stycznia 2020 roku ruszy pierwszy etap Plebiscytu. W tym etapie zgłaszane zostają produkty rolnicze, które widzowie agronews.com.pl znają i najczęściej używają w swoich gospodarstwach.

 1. Głosowanie w ramach I Etapu Plebiscytu odbywa się czteroma metodami:
  1. Poprzez zgłoszenie pod postem na FB AgroNews TV interaktywna
  2. Poprzez komentarz pod artykułem nt. Plebiscytu
  3. Telefonicznie – pod numerem 535 941 111
  4. Mailowo – plebiscyt@agronews.com.pl

Sposoby i zasady głosowania w ramach II Etapu Plebiscytu

 1. Głosowanie w ramach II Etapu Plebiscytu odbywa się poprzez sondę zamieszczoną na portalu agronews.com.pl. Odddac głos będzie można  na 10 produktów rolniczych, które najczęściej wskazywali internauci w Etapie I. Na wybrany produkt można oddać 1 głos z jednego nr IP.
 2. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu oraz uczestnictwa w Konkursie.

Obliczanie głosów w ramach I Etapu Plebiscytu

 1. Przy obliczaniu wyników w ramach I Etapu Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie zgłoszenia przesłane poprzez komentarz pod postem na FB AgroNews – TV Interaktywna, komentarz pod artykułem nt. plebiscytu, telefonicznie bądź e-mailowo.
 2. Obliczenia głosów po I Etapie Plebiscytu dokonuje Komisja lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne wynajęte do tego zadania.

Obliczanie głosów w ramach II Etapu Plebiscytu

 1. Do II Etapu Plebiscytu – czyli do oddawania głosów poprzez sondę przechodzi 10 Nominowanych najpopularniejszych produktów rolniczych, które w wyniku zgłoszeń w Etapie I uzyskały najwięcej wskazań. Oddać można 1 głos z jednego nr IP – system zlicza oddane głosy i wskazuje produkt, który otrzymał najwięcej głosów – ten produkt rolniczy wygrywa „Plebiscyt na najpopularniejszy produkt rolniczy 2020”

Nagrody

 1. Dla produktu rolniczego, który uzyska największą ilość wskazań w Plebiscycie przewidziana jest Nagroda Główna w postaci okolicznościowego pucharu oraz dla producenta wygranego produktu rolniczego pakiet promocyjno-reklamowy do wykorzystania na platformie agronews.com.pl o wartości 15.000 zł netto. Produkty, który zdobędą  drugie i trzecie miejsce otrzymają od Organizatora wyróżnienia w postaci pakietów reklamowych do wykorzystania na platformie agronews.com.pl w wysokości 8.000  zł netto ( 2 miejsce) oraz 4. 000 zł netto (3 miejsce).
 2. Nagrody w postaci pakietów promocyjno-reklamowych muszą zostać zrealizowane przez producentów zwycięskich produktówod dnia 1. grudnia 2020 roku, do 01. czerwca 2021 roku.
 3. Niewykorzystanie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na jej równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Zwycięzcy złożenia pisemnych oświadczeń dotyczących akceptacji warunków regulaminu oraz braku przeciwwskazań do udziału w Konkursie zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora lub mailowo na adres: m.nowak@agronews.com.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.
Verified by ExactMetrics