ARiMR udzieli pomocy producentom świń. Rząd zmienił przepisy

Rekompensaty dla rolników, którzy zrezygnowali z chowu świń, kredyty preferencyjne i refundacja kosztów bioasekuracji – to formy pomocy, które ARiMR udzieli producentom świń poszkodowanym przez ASF.

rolnik, rolnictwo, zysk rolnika, ASF, pomoc producentom świń,  powrót

Rząd przyjął wczoraj nowelizację  rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc producentom świń

Pomoc udzielana przez ARiMR będzie dotyczyła wyrównania dochodów utraconych w wyniku zakazu utrzymywania lub wprowadzania trzody do gospodarstwa. Pomoc ta będzie przyznawana na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Refundacja kosztów

Refundacja kosztów zakupu materiałów ochronno-dezynfekcyjnych przez producentów świń w tym roku nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. tych kosztów, a w latach kolejnych – 50 proc.

Refundacja wydatków ma dotyczyć zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do ich przeprowadzania. Zwrot części kosztów można uzyskać także z tytułu zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem do nich zwierząt domowych.

Kredyty na preferencyjnych warunkach

Przewidziano także możliwość ubiegania się przez kredytobiorców, w bankach współpracujących z Agencją, o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków trwałych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina). Chodzi o kredyty o obniżonej do 0,5 proc. w skali roku wielkości płaconego przez kredytobiorców oprocentowania.

Preferencyjne kredyty obrotowe

W 2018 r. przewidziano możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którzy ze sprzedaży produktów rolnych uzyskali co najmniej 10 tys. zł, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu bankowego.
Preferencyjne kredyty obrotowe mają być przeznaczone na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz; kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubo- i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień; hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów – z wyłączeniem zakupu na eksport; pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych.

Rekompensaty

Wysokość rekompensaty będzie obliczana jako iloczyn średniej rocznej liczby świń (nie więcej niż 50 sztuk), kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w roku, kiedy obowiązywał zakaz utrzymywania świń. A więc rekompensaty na jedną świnię na rok wyniosą ok. 131 zł.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rząd przewiduje, że wydatki z budżetu państwa na pomoc dla tych rolników wyniosą łącznie przez 11 lat 1,2 mld zł.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com