ARMiR: Są pieniądze na dofinansowanie płatnych usług doradczych!

Kończy się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" finansowanego z PROW 2007 – 2013. Jednak, jeśli ktoś nie zdąży złożyć wniosku o taką pomoc do 31 grudnia 2013 r.,  nie ma powodów do zmartwienia, ponieważ zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa,  nabór zostanie wznowiony od 2 stycznia 2014 roku.

 

\"\"

 


Agencja będzie przyjmowała wnioski o wsparcie do następnego dnia roboczego po dniu, w którym zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnie co najmniej 120% dostępnego limitu lecz nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

Pomoc w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" jest dostępna od 2009 roku. Od tego czasu Agencja udzieliła dofinansowania blisko 36 tys. beneficjentom, przekazując na ich konta bankowe ok. 117 mln zł.

Zakres kosztów, które można zrefinansować z tego działania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym.

Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007-2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej. Od 2 lipca 2013 roku obowiązuje zasada, że rolnik przed złożeniem wniosku o płatność musi udokumentować pokrycie kosztów, zarówno kwalifikujących się jak i nie kwalifikujących się do refundacji, w sposób bezgotówkowy z wykorzystaniem polecenia przelewu.

Koszty za które rolnik zapłacił gotówką nie zostaną przez ARiMR zrefundowane. Zmiana ta dotyczy jedynie tych rolników, którzy złożyli w ARiMR wniosek o przyznanie pomocy z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" począwszy od 2 lipca 2013 roku. Rolnicy, którzy dostarczyli takie wnioski do ARiMR przed tą datą, będą rozliczani na starych zasadach, obowiązujących przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia MRiRW.

Wsparcie może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wykaz podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl).

Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu za zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe  niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW. Uzyskanie wsparcia przebiega dwuetapowo. Najpierw wymagane jest złożenie wniosku o pomoc.

Czytaj także:
ANR: Plan finansowy 2013 zrealizowany!
Środki na walkę z chorobami zwierzęcymi zredukowane!
Fundusz drogowy i kolejowy szykuje zmiany. Kto na tym straci?!

Jeżeli wnioskodawca otrzyma decyzję przyznającą mu takie wsparcie, wówczas, dopiero po zrealizowaniu usług doradczych i opłaceniu faktur, powinien w tym samym BP ARiMR złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Aby ułatwić dostęp do usług doradczych, od 2011 r. złagodzone zostały niektóre przepisy korzystania z takiej pomocy. Zasadnicza zmiana polega na umożliwieniu otrzymania wsparcia z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" także tym rolnikom, którzy dotychczas nie korzystali z dopłat bezpośrednich. Wcześniej było to niemożliwe.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here