Będzie wsparcie dla rybołóstwa łodziowego

Rentowność połowów
Zaproponowano wprowadzenie od 2014 r. systemu zbywalnych udziałów połowowych zwanych koncesjami, obowiązującego statki o długości powyżej 12 metrów oraz wszystkie statki stosujące narzędzia ciągnione.

Przejrzysty system zapewni posiadaczom koncesji prawo do części krajowych uprawnień do połowów, a także możliwość ich wydzierżawienia lub odsprzedaży. Celem tego nowego systemu jest zapewnienie sektorowi połowów długoterminowej perspektywy i większej elastyczności oraz zwiększenie jego odpowiedzialności przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernej zdolności połowowej. Jednakże zarówno Rada, jak i Parlament, poszukują alternatywnych środków w zakresie zarządzania kwotami i flotami.

 

\"\"

 

Wsparcie dla rybołówstwa łodziowego
Flota łodziowa stanowi 77 proc. całej floty UE z punktu widzenia liczby statków, ale przeciętnie jej oddziaływanie na zasoby jest mniejsze z uwagi na jej jedynie ośmioprocentowy udział w tonażu w skali UE (wielkość statku) oraz trzydziestodwuprocentowy udział pod względem mocy silnika. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne ma często duże znaczenie dla struktury społecznej i tożsamości kulturowej na wielu obszarach przybrzeżnych w Europie. W związku z tym wymaga szczególnego rodzaju wsparcia. W zreformowanej WPRyb prawo państw członkowskich do ograniczenia połowów w strefie do 12 mil morskich od linii brzegowej przedłużono do 2022 r. Rybołówstwo łodziowe może również zostać wyłączone z systemu zbywalnych kwot połowowych. Przyszły instrument finansowy dla rybołówstwa będzie obejmował środki korzystne dla rybołówstwa łodziowego i pomoże gospodarkom lokalnym w dostosowaniu się do zmian.

Rozwój zrównoważonej akwakultury
Lepsze ramy prawne dla akwakultury zwiększą produkcję i podaż żywności pochodzącej z morza w UE, zmniejszą zależność od importu ryb oraz pobudzą wzrost w regionach przybrzeżnych i wiejskich. Do 2014 r. państwa członkowskie sporządzą krajowe plany strategiczne mające na celu usunięcie przeszkód administracyjnych i utrzymanie norm środowiskowych, społecznych i gospodarczych w sektorze chowu i hodowli ryb. Zostanie powołany nowy komitet doradczy ds. akwakultury, który będzie doradzał w kwestiach związanych z tym sektorem. W rozwoju akwakultury widać wyraźny wymiar unijny: strategiczne wybory dokonywane na poziomie krajowym mogą rzutować na ten rozwój w sąsiadujących państwach członkowskich.

Czytaj dalej: Cele i obowiązki jasno określone

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here