Bogdan Konopka: Sytuacja związana z występowaniem grypy ptaków w Polsce jest bardzo poważna

Błyskawicznie rośnie liczba ognisk ptasiej grypy. W ubiegłym roku potwierdzono 51 ognisk grypy ptaków, w tym w połowie kwietnia mamy już 164 ogniska.  Czy Państwo jest w stanie poradzić  sobie z wirusem? Rozmowa z Bogdanem Konopką, Głównym Lekarzem Weterynarii.

"<yoastmark

Jak ocenia Pan obecną sytuację sektora drobiarskiego?

Bogdan Konopka: Sytuacja  związana z występowaniem grypy ptaków w Polsce jest bardzo poważna. Liczba wykrytych ognisk HPAI u drobiu w 2021 roku wyniosła  164 (wg stanu na 14.04.2021). Chorobę stwierdzono w dwóch województwach o najwyższym w kraju pogłowiu drobiu, tj. w woj. mazowieckim i wielkopolskim. Inspekcja Weterynaryjna prowadzi czynności związane z likwidacją ognisk, celem jak najszybszej eliminacji wirusa i zahamowania rozprzestrzeniania choroby, choć należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa to podmiot, u którego wystąpiło ognisko grypy zobowiązany jest do wykonania nałożonych na niego nakazów podjęcia odpowiednich określonych w regulacjach prawnych działań w przedmiocie zwalczania choroby. Mając na uwadze, że grypa ptaków wystąpiła w powiecie żuromińskim, w którym na stosunkowo małym obszarze terytorialnym koncentracja produkcji drobiu jest bardzo wysoka, ze względu na bliskość sąsiadujących ze sobą budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób, w kolejnych dniach można spodziewać się potwierdzenia kolejnych ognisk grypy ptaków w gospodarstwach uznanych za kontaktowe do uprzednio stwierdzonych ognisk. Nie tylko Polska boryka się z tą chorobą, większość krajów Unii Europejskiej notyfikowały występowanie grypy drobiu i u dzikiego ptactwa, a dotychczas najwięcej ognisk u drobiu stwierdzono we Francji i w Niemczech.

Czy mają Państwo strategię jak zatrzymać przenoszenie wirusa HPAI?

Bogdan Konopka: Inspekcja  Weterynaryjna realizuje zadania w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, stanowiącego implementację do prawodawstwa krajowego przepisów dyrektywy Rady 2005/94/WE z 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie wyznacza je jako ognisko choroby i stosuje szereg środków, w tym m.in.:

 1. nakazuje:

– niezwłoczne zabicie drobiu lub innych ptaków pod nadzorem urzędowym w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się grypy ptaków,

– usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujących się w gospodarstwie pod nadzorem urzędowym,

– zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający zniszczenie wirusa grypy ptaków, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów i substancji, które mogły zostać skażone wirusem tej choroby,

– odkażenie ściółki oraz nawozów naturalnych, które mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków;

 1. zakazuje przemieszczania z gospodarstwa i do gospodarstwa innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, z wyłączeniem ssaków przebywających wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych;
 2. po usunięciu z gospodarstwa zwłok drobiu lub innych ptaków obiekty budowlane lub inne miejsca, w których przebywał drób lub inne ptaki, środki transportu wykorzystywane do transportu oraz inne przedmioty lub substancje, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii;
 3. prowadzi dochodzenie epizootyczne mające na celu ustalenie prawdopodobnego źródła wystąpienia choroby, gospodarstw kontaktowych.
 4. ustala miejsce, w którym znajduje się drób wykluty z jaj, mięso, jaja,  pozyskane w gospodarstwie w okresie od dnia prawdopodobnego wystąpienia w gospodarstwie wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 5. w drodze aktu prawa miejscowego, tj. rozporządzenia,  zostaje wyznaczony obszar zapowietrzony w promieniu 3 km oraz zagrożony w promieniu 10 km wokół ogniska, w których obowiązują restrykcje w przemieszczaniu drobiu i produktów przez okres 30 dni od daty przeprowadzenia wstępnego oczyszczania i odkażania w ognisku. Jeżeli obszary te wykraczają poza teren jednego powiatu, rozporządzenie wydawane jest przez wojewodę.

Czy poszkodowani hodowcy mogą liczyć na odszkodowania? Jeśli tak, to jakie są procedury, jaka kwota i  jakie warunki muszą spełnić by szybko otrzymać pieniądze?

Bogdan Konopka: Kwestie dotyczące zasad przyznawania odszkodowań, w tym istnienia przesłanek powodujących, że odszkodowanie nie przysługuje, określone są w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Co z eksportem drobiu? Jak Państwo walczy o nowe rynki?

Bogdan Konopka: Z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków  (HPAI) i wprowadzane w związku z tym ograniczenia importowe przez kraje trzecie działania Głównego Inspektoratu Weterynarii koncentrują się głównie na odzyskaniu możliwości eksportu do krajów, do których ten eksport był realizowany przez wystąpieniem choroby.  Po odzyskaniu w sierpniu 2020r. statusu kraju wolnego od HPAI Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się do państw, które wprowadziły ograniczenia, o ich zniesienie. Wystąpienie nowych ognisk HPAI w II półroczu 2020 r. zahamowało działania mające na celu wznowienie eksportu mięsa drobiowego. Należy tu zaznaczyć, że niektóre kraje nie dopuszczają możliwości prowadzenia negocjacji w czasie występowania HPAI a niektóre – nawet przez określony czas po odzyskaniu statusu kraju wolnego od HPAI (np. Kuba, Indonezja, Malezja).

Jednakże w 2021 r. odbyły się trzy wideokonferencje ze:

 1. służbą właściwą Królestwa Arabii Saudyjskiej – 12 stycznia br.-, podczas której omówiono sytuację epizootyczną w Polsce związaną z wirusem grypy ptaków. Celem rozmów było uznanie przez władze weterynaryjne Królestwa Arabii Saudyjskiej regionalizacji dotyczącej wyznaczenia w powiatach obszarów zapowietrzonych i zagrożonych zgodnie z przepisami UE i prawodawstwem krajowym.
 2. służbą właściwą Filipin – 16 lutego br. – Strona polska wnioskowała o organizację ww. spotkania w celu przekazania stronie filipińskiej szczegółowych informacji o sprawowanym nadzorze nad produkcją mechanicznie oddzielonego mięsa drobiowego (MOM) w Polsce, a także o sytuacji epizootycznej i metodach zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. W opinii strony filipińskiej, wcześniejsze zapoznanie się z ww. informacjami pozwoli na lepsze przygotowanie filipińskich specjalistów do przeprowadzenia w Polsce kontroli w zakładach zainteresowanych uzyskaniem uprawnień eksportowych w zakresie MOM, co będzie możliwe po ustaniu pandemii Covid-19.
 3. służbą właściwą Zjednoczonych Emiratów Arabskich – 24 lutego br. – Spotkanie miało na celu omówienie możliwości przywrócenia eksportu na emiracki rynek w związku z wprowadzonym 7 lutego br. zakazem importu pochodzącego z obszaru całego terytorium Polski nieprzetworzonego termicznie mięsa drobiowego i jego produktów oraz nieprzetworzonych termicznie jaj i ich produktów w związku z potwierdzeniem w Polsce ognisk HPAI w sezonie 2020/2021. Podczas spotkania strona polska zaproponowała uznanie regionalizacji dotyczącej grypy ptaków ustalonej w powiatach oraz przedstawiła sytuację epizootyczną Polski w odniesieniu do tej choroby. W marcu br. strona emiracka poinformowała o zniesieniu zakazu, jednakże wznowienie eksportu będzie możliwe po uzgodnieniu odpowiednich załączników do obowiązujących świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i jaj. Trwają rozmowy na ten temat.

Ponadto trwają negocjacje

 1. ze służbą weterynaryjną Japonii możliwości eksportu z Polski poddanego obróbce termicznej mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego (również w sytuacji występowania w Polsce HPAI). Oprócz tego, w lutym 2021 r. Główny Inspektorat Weterynarii przekazał stronie japońskiej uwagi do wymagań dla mięsa drobiowego oraz projekt świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wysyłanych do Japonii, uwzględniający regionalizację w odniesieniu do grypy ptaków i zapisy wymagane przez stronę japońską, wskazane w wymaganiach japońskich. Oczekujemy na odpowiedź strony japońskiej.
 2. ze służbą weterynaryjną Rosji możliwości zniesienia zakazu wwozu żywego drobiu (piskląt jednodniowych) i jaj wylęgowych, w chwili obecnej strona polska wypełnia stosowny kwestionariusz, planowane jest przeprowadzenie wideokonsultacji.

Obydwa w/w kraje wprowadziły ograniczenia importowe w odniesieniu do całego terytorium Polski.

Oprócz tego pismem z 23 marca br. Główny Inspektorat Weterynarii przesłał służbie właściwej Kirgistanu szczegółowe informacje dotyczące HPAI w Polsce, przygotowane zgodnie z wnioskiem strony kirgiskiej, wraz z prośbą o zniesienie  ograniczeń importowych wprowadzonych w odniesieniu do całego terytorium Polski.

Pismami z 21 stycznia i 11 lutego br. Główny Inspektorat Weterynarii przekazał służbie weterynaryjnej Hongkongu, która wprowadza ograniczenia na poziomie powiatów,  dodatkowe informacje nt. działań podjętych w ogniskach HPAI.

9 kwietnia br. Główny Inspektorat Weterynarii zaproponował służbie weterynaryjnej Turkmenistanu uzgodnienie wzoru świadectwa weterynaryjnego umożliwiającego eksport mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, w tym mięsa odkostnionego mechanicznie MOM.

Ponadto w 2020 r. wysłane zostały do uzgodnienia wzory świadectw zdrowia dla mięsa (w tym drobiowego), m. in. do takich krajów jak: Wybrzeże Kości Słoniowej, Bahamy, Kuwejt, Zambia, Republika Gwinei, Mozambik, Republika Togijska, Kongo, Namibia, Gwinea Równikowa, Republika Gwinei, Senegal, Angola.

Dziękuję za rozmowę.

Advertisement

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − three =

Video thumbnail
Sprzedaj plony do PROCAM – zapraszamy na film z załadunku statków zbożem w porcie
07:11
Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,166FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,353ObserwującyObserwuj
5,870SubskrybującySubskrybuj

Ministerstwo rolnictwa pracuje nad ustawą o rodzinnym gospodarstwie rolnym

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z członkami Prezydium Porozumienia Rolniczego.  Tematem przewodnim było przedstawienie przez przewodniczących poszczególnych zespołów działających w...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE