Jak szacować szkody łowieckie poza terenami obwodów łowieckich

 

Rolnicy gospodarujący na swoich nieruchomościach rolnych, w przypadku wystąpienia na nich szkód wyrządzonych przez zwierzynę dziką, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z tym związane.

W zależności od tego jakie zwierzęta wyrządziły szkodę i na jakim terenie szkody te wystąpiły, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do właściwej instytucji.

 

Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda powinien złożyć pisemny wniosek o szacowanie tej szkody.

Adresatem wniosku będzie:

 1. dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego z terenu, na którym wystąpiła szkoda – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych,
 2. przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych,
 3. przedstawiciel zarządu województwa – w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Co nie wchodzi w skład obwodów łowieckich?

Zgodnie z artykułem 26 ustawy Prawo łowieckie w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

 1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
 2. tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
 3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Szkody trzeba zgłaszać jak najszybciej

Wniosek o odszkodowanie za wystąpienie szkody na wyżej wymienionych terenach, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. W praktyce oznacza to, że szkoda winna być zgłoszona w jak najkrótszym odstępie czasu od jej wystąpienia, czy też zauważenia. Wniosek taki powinien być złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

We wniosku tym muszą znaleźć się niezbędne dane: imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy, jego adres miejsca zamieszkania albo adres i siedziba oraz numer telefonu, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Zgodnie z wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do wniosku o zgłoszeniu szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych należy dołączyć:

 • tytuł prawny: odpis z księgi wieczystej, umowę dzierżawy, lub inny tytuł prawny do użytkowania gruntu,
 • fragment mapy ewidencyjnej z wyrysowanym uszkodzonym obszarem uprawy,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny trzy miesiące),
 • upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli.

Kto dokonuje szacowania szkód

Oględzin i szacowania szkód dokonują rzeczoznawcy skierowani przez Urząd Marszałkowski. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Podczas oględzin ustala się gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; rodzaj, stan i jakość uprawy; obszar całej uprawy; szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona; szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:

 1. imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;
 2. datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;
 3. dane podlegające ustaleniu podczas oględzin;
 4. szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
 5. czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

Członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić właściwą instytucję, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Podczas szacowania ostatecznego ustala się:

 1. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
 2. rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
 3. stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
 4. obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
 5. obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
 6. procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
 7. plon z 1 ha;
 8. wysokość odszkodowania.

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody zawiadamia się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:

 1. imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym;
 2. datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;
 3. dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego;
 4. szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
 5. czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.

Członkowie zespołu szacującego mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, a który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

Komu NIE przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1hektar uprawy;
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
 7. za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania – do dnia następującego po dniu:
  • w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte, albo
  • w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania, albo
  • zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego osobami do kontaktu w sprawie odszkodowań za szkody są:

Adres pocztowy:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Pok. 574

Link do strony internetowej urzędu związanej z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań:
https://bip.umww.pl/292—293—k_34—szacowanie-szkod-i-wyplata-odszkodowan-za

Źródło: Biuro WIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,173FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE