Jak uzyskać certyfikat z Integrowanej Produkcji?

Producent zainteresowany uzyskaniem certyfikatu z Integrowanej Produkcji musi zgłosić fakt prowadzenia upraw w tym systemie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub do najbliższej jednostki terenowej, do końca lutego każdego roku.

Tam zostają nadane numery identyfikacyjne zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację producenta z wyprodukowanymi przez niego płodami rolnymi. Następnie musi ukończyć szkolenie (16 godzin) z zakresu IP dla jednego gatunku rośliny, dla której chce uzyskać certyfikat. Szkolenia mogą być przeprowadzone przez osoby do tego upoważnione.

Przed zakończeniem produkcji producent składa wniosek o wydanie certyfikatu do jednostki terenowej Inspekcji wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia (wydanym przez jednostkę upoważnioną przez MRiRW). Po tym zgłoszeniu rolnik musi przejść jeszcze następujące kontrole:

  • kontrola notatnika IP,
  • kontrola w gospodarstwie w trakcie wegetacji,
  • kontrola jakości płodów rolnych.

Kontrola notatnika – każdy producent, który zamierza przystąpić do systemu IP musi taki notatnik prowadzić a następnie dostarczyć go do inspekcji w celu sprawdzenia. Prowadzenie Notatnika IP zwalnia go z obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegu ochrony roślin, ponieważ ten dokument spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie, określone ustawą
o ochronie roślin.

Kontrola w gospodarstwie w trakcie wegetacji – podczas tej kontroli sprawdzane są następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (ważne przez 5 lat),
  • zaświadczenie i znak kontrolny przebadania opryskiwacza potwierdzający jego sprawność techniczną (badanie wykonuje się co 3 lata),
  • ewidencja wykonywanych zabiegów ochrony roślin i prawidłowość ich wykonywania.

Ewidencja powinna zawierać: nazwę rośliny, powierzchnię na której został zastosowany środek ochrony roślin, nazwę stosowanego środka, dawkę oraz przyczynę jego zastosowania. Notatnik zwalniający z prowadzenia takiej ewidencji powinien znajdować się w gospodarstwie dla każdej uprawianej rośliny zgłoszonej do systemu IP – tylko jeden, czyli jedna roślina i jeden notatnik (ważny jeden rok).

Poza tymi dokumentami w gospodarstwie powinny się znajdować faktury zakupu ŚOR (środków ochrony roślin), nawozów i materiału siewnego oraz aktualne analizy gleby.

Następnie kontrolowane są magazyny, w których przechowywane są ŚOR i nawozy. Muszą to być miejsca spełniające wymogi przeciwpożarowe, czyste, dobrze oświetlone, zamykane i oznakowane oraz posiadające sprawną wentylację. Środki ochrony roślin nie mogą być przechowywane razem z nawozami.

Sprawdzany jest również stan sprzętu i maszyn w gospodarstwie (czy nie powodują narażeń zdrowia i życia osób posługujących się nimi).

Każda działka, pole czy tunel foliowy powinny być odpowiednio oznaczone – zgodnie z zapisami w notatniku. Obowiązkowa jest również obecność pułapek feromonowych i opasek chwytnych.

Ostatnią kontrolą jest kontrola jakości płodów rolnych. Polega ona na pobraniu prób płodów w trakcie zbiorów i po zbiorze – w czasie składowania w magazynach lub w przechowalniach. Próbki przekazywane są do laboratoriów w celu przeprowadzenia analizy jakościowej na zawartość pozostałości ŚOR.

Po tych kontrolach sporządzana jest lista kontrolna, która określa:

  • wymagania podstawowe, które muszą być spełnione w 100%,
  • wymagania pomocnicze, których wykonanie określa się na min. 50%,
  • zalecenia, które muszą być zrealizowane co najmniej w 20% (zalecenia te stanowią załącznik do protokołu kontroli).

Jeżeli podczas kontroli w gospodarstwie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, producent rolny może ubiegać się o certyfikat IP – po wcześniejszym złożeniu wniosku w WIORiN. Przed wydaniem certyfikatu inspektor sporządza protokół końcowy. Producent, który uzyskał urzędową certyfikację, ma prawo do oznaczenia swoich produktów zastrzeżonym znakiem (logo) Integrowanej Produkcji.

Aneta Świercz
TZD Przysucha, oddział Radom

Źródło: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.modr.mazowsze.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here