Jaki wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych ma koronawirus?

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przedstawiła kompleksową diagnozę wpływu epidemii koronawirusa na rolnictwa wraz listą postulatów, które mają pomóc rolnikom oraz przemysłowi spożywczemu w przejściu przez trudny czas kryzysu.

koronawirus, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, rolnictwo, KRUS, suszowe

Z inicjatywy Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych organizacje członkowskie oraz wspierające przedstawiły jaki wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych ma epidemii koronawirusa. Komplet dokumentów, który stanowi szczegółowy opis sytuacja trafił już do MRiRW.

Niestety z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja jest bardzo zła, a dla niektórych branż nawet tragiczna. Ograniczenia w poruszaniu się, zamknięte granice oraz kłopoty z transportem uderzyły z impetem w rolnictwo. Jako Federacja skupiająca wszystkie branże rolnicze w kraju przekazaliśmy ministrowi rolnictwa listę najważniejszych postulatów do zrealizowania przez rząd oraz streszczenie sytuacji kryzysowych na większości rynków. Liczymy, że rolnicy i rolnictwo, zgodnie z zapowiedziami najwyższych władz, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Stawką jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju– powiedział Marian Sikora przewodniczący FBZPR, który jednocześnie zwrócił uwagę na ogromne zagrożenie jakie niesie ze sobą problem obowiązkowych kwarantann dla pracowników zakładów przetwórczych. W praktyce może to oznaczać zamykanie ubojni, mleczarni czy młynów, a to  grozi załamaniem sprzedaży.

Kolejny kłopot, na który zwracają organizacje zrzeszone w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, to zamknięte restauracje oraz bary, które były istotnym odbiorcą wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu. Do czasu zniesienia przez rząd ograniczeń ten kanał sprzedaży został całkowicie zlikwidowany.

Propozycje pomocy dla rolników

Po analizie informacji przesłanych przez organizacje członkowskie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, biorąc pod uwagę trudną sytuację wywołaną przez pandemię koronawirusa w rolnictwie, przedstawiamy najważniejsze propozycje pomocy dla rolników:

 1. odroczenie lub anulowanie uiszczania składek KRUS i ZUS,
 2. przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich za rok 2019,
 3. przyspieszenie wypłat suszowych za rok 2019,
 4. odroczenie spłat rat kredytów
 5. zwiększenie wysokości pomocy de minimis na 2020 r.
 6. odroczenie płatności podatku rolnego i czynszu dzierżawnego,
 7. skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowa rezygnacja z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT,
 8. wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych,
 9. wprowadzenia zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych,
 10. zwiększenie kontroli związanych z nieuczciwym obniżaniem cen na produkty rolne, a podnoszeniem cen żywności dla konsumentów,
 11. uruchomienie zakupu na rezerwy państwowe towarów, których nie będzie można wyeksportować,
 12. wypracowanie procedur zapewniających pomoc rolnikowi w sytuacjach gdy z powodu kwarantanny nie może opiekować się zwierzętami gospodarskimi,
 13. uelastycznienie prawa pracy w sytuacji obowiązkowych kwarantann pracowników.

Do MRiRW zostały już skierowane informacje i stanowiska rolniczych związków zrzeszonych w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz organizacji współpracujących z Federacją, dotyczące wpływu aktualnej sytuacji na poszczególne gałęzie produkcji rolnej i przemysłu spożywczego. Poniżej przedstawiamy streszczenie tych pism.

Jaki wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych ma koronawirus?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Jednym z bezpośrednich skutków epidemii dla producentów zbóż, jest pełne lub czasowe zamykanie punktów skupu, w obawie przed rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Rolnicy nie mają możliwości sprzedaży ziarna, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. Sytuację pogarszają opóźnienia w realizacji wypłat płatności bezpośrednich oraz brak realizacji płatności suszowych i dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Epidemia działa również paraliżująco na logistykę na rynku nawozów i środków ochrony roślin. Rolnicy mają duży problem z dostępnością tych towarów, a zamówienia są realizowane z kilku tygodniowym opóźnieniem. W obliczu zalecanych terminów stosowania jest to ogromnym problemem w normalnym funkcjonowaniu gospodarstw. Ograniczenia w podaży tych produktów skutkują również wzrostem ich cen.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Nasilają się sygnały o problemach z eksportem polskiej wołowiny szczególnie do Włoch i Hiszpanii. Mają one związek z trudnościami w transporcie w te regiony UE, w których epidemia nasila się. Jeśli kryzys będzie się pogłębiał to w krótkim czasie niezbędne będą interwencje na rynku wołowiny. Pożądane byłoby również otwarcie rynku tureckiego na eksport żywca wołowego i otwarcie rynku chińskiego dla polskiej wołowiny, aby ułatwić wysyłki nadwyżek poza UE. Istnieją poważne obawy producentów co stanie się ze zwierzętami jeżeli rolnik, jego rodzina i pracownicy trafią na kwarantannę. Pozostawienie bydła bez opieki zagrozi ich dobrostanowi. Wielu rolników obawia się, że pozostawione bez opieki zwierzęta trafią do rzeźni lub utylizacji.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Pandemia koronawirusa i związane z nią zakłócenia w łańcuchu dostaw zaczynają mieć negatywny wpływ na polski rynek mleka. Prawdopodobny spadek unijnego eksportu do Chin może osłabić popyt na polskie produkty również na rynku wspólnotowym. Największe zawirowanie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będzie dotyczyło mleka w proszku. Polska jest znaczącym producentem odtłuszczonego mleka w proszku oraz serwatki. Produkty te w przeważającej większości trafiają na eksport.

Polska Izba Mleka

Szczególna troska dotyczy zapewnienia produkcji na niezmienionym poziomie, szczególnie w momencie wzmożonego zapotrzebowania na produkty mleczarskie. Ponieważ pracownicy mogą być poddani kwarantannie należy zmienić przepisy kodeksu pracy w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności ustalania czasu pracy. Konieczne wydaje się także wyposażenie pracodawców w prawną możliwość obowiązkowego badania temperatury ciała wśród pracowników. Niezbędne jest natychmiastowe zaprzestanie kontroli Inspekcji Weterynaryjnej na terenie zakładów, a kontrole związane z eksportem powinny być przeprowadzane bez kontaktu z pracownikami zakładów.

Producenci żywności domagają się testów na koronawirusa

Polski Związek Hodowców Koni

Rozwój pandemii koronawirusa grozi zahamowaniem eksportu żywych koni mięsnych do Włoch oraz ograniczeniami w eksporcie mięsa końskiego. Trzeba się także liczyć z zahamowanie eksportu i importu koni hodowlanych i użytkowych. Jednocześnie mniejsza liczba koni będzie poddawanych ocenie użytkowości i wpisania do prowadzonych przez Związek ksiąg. Odwoływanie imprez ogólnopolskich i regionalnych, służących nie tylko selekcji, ale również popularyzacji hodowli i różnych form użytkowania koni. W konsekwencji grozi nam spadek pogłowia koni.

Polski Związek Pszczelarski

Polski Związek Pszczelarski zgłasza problem w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Wsparcia Produktów Pszczelich, których nie będzie można zrealizować w terminach wyznaczonych w umowach przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wszystkie umowy powinny być rozliczone do końca lipca. Wszelkie opóźnienia w inseminacji, transporcie pszczół, sprzętu pszczelarskiego czy leków będą miały ogromny wpływ na moment zakończenia realizacji projektów. Ponadto związki w ramach mechanizmu organizują szkolenia, które obecnie nie są realizowane i pojawi się problem ich rozliczenia zwłaszcza, gdy poniesiono już koszty przygotowawcze. Przy wprowadzeniu zakazu przemieszczania się pojawi się problem z “pasiekami wędrującymi”. Takie pasieki  ustawia się w polach, sadach, lasach – w znacznych odległościach od skupisk ludzkich. Teraz pszczelarze mogą mieć problem w dotarciu do swoich „pasiek wędrujących” choćby w celu zrobienia wiosennego przeglądu.

Polski Związek Ogrodniczy

Doniczkowe rośliny ozdobne były dotychczas sprzedawane na giełdach ogrodniczych przygranicznych targowiskach oraz w centrach ogrodniczych i handlowych, kwiaciarniach na terenie kraju. Ograniczenie ruchu na granicy skutkuje całkowitym zablokowaniem sprzedaży w pasie przygranicznym. Również ograniczenie handlu na terenie kraju do najpotrzebniejszych artykułów oraz konieczność pozostawania w domach powoduje wstrzymanie sprzedaży roślin ozdobnych. Z dnia na dzień całkowicie załamał się rynek sprzedaży roślin ozdobnych, które nie mogą być  magazynowane i sprzedane w terminie późniejszym.

Polskie Towarzystwo Rybackie

Skutki epidemii są druzgocące dla europejskiego sektora akwakultury i przejawiają się w utrudnieniach w prowadzeniu normalnej działalności produkcyjnej, drastycznym spadku popytu na rynkach, trudnościach w otrzymaniu dostaw i dystrybucji gotowych produktów.

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

Prawie 100% surowych skór ze zwierząt futerkowych polscy hodowcy sprzedają poprzez domy aukcyjne w Kopenhadze i Helsinkach. Odbiorcami są głównie Chiny, inne kraje azjatyckie oraz Rosja. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa, aukcje w wymienionych domach aukcyjnych nie odbywają się w normalnym trybie, co powoduje brak dochodów. Hodowcy chcąc kontynuować dalszy chów muszą zadłużać się aby pokryć bieżące koszty, a często spłacać wcześniejsze kredyty.

Zarząd Związku Producentów Ryb – Organizacja Producentów

Epidemia koronawirusa będzie mieć ona ogromny, niekorzystny wpływ również na rybactwo śródlądowe i jeziorowe. Radykalnie spadł popyt, w związku z czym biomasa ryb w gospodarstwach będzie rosła, a co za tym idzie braknie kubatury i tlenu do utrzymania przy życiu ryb. Jeśli zaczną się masowe śnięcia producenci staną przed przymusem poniesienia kosztów utylizacji. Rybacy już obserwują problem ze sprzedażą materiału zarybieniowego oraz ryb. Istnieje w tej chwili sytuacja wysokiej podaży przy niemal całkowitym braku popytu. Zaczęły się problemy z terminową dostawą pasz oraz istnieje realne zagrożenie braku dostaw takich niezbędnych środków jak: tlen czy medykamenty.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

15 martwych dzików wyłowiono z kanału Stary Nogat

Z kanału Stary Nogat w województwie mazurskim wyłowiono 15 martwych dzików. Służby weterynaryjne zbadają co było przyczyną śmierci zwierząt.  15 kwietnia 2021 r. o godz....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE