Jakie korzyści ma rolnik ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego?

Nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych Ziemi może mieć negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego.  Z roku na rok przesuwa się data od której wykorzystujemy zasoby naturalne „ na kredyt”,  a więc ponad poziom, jaki Ziemia może odtworzyć w sposób naturalny.

\"rolnictwo,

Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym również  wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych jak np. woda, gleba, powietrze, surowce, rośliny i zwierzęta. Nadmierna ich eksploatacja zagraża wzrostowi produkcji dla przyszłych pokoleń jak też może ograniczyć dochód rolnika.

Rozwiązaniem, które pozwala na wzrost dochodu rolnika, przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb środowiska i lokalnych społeczności jest rolnictwo zrównoważone.

Korzyści ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego dla rolników i całego społeczeństwa to  między innymi:

1. Ochrona  środowiska naturalnego.
Środowisko naturalne  zabezpiecza  nasze podstawowe potrzeby życiowe. Dlatego tak ważnym jest dbanie o to, aby przyszłe pokolenia mogły również w pełni  z niego korzystać.  Rolnictwo zrównoważone ogranicza negatywny wpływ produkcji rolnej na środowisko, a wręcz poprawia jego stan. Dbamy o stan wód, gleby i powietrza, aby mogły je wykorzystywać przyszłe pokolenia.

2. Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Realizowanie zasad  rolnictwa zrównoważonego powoduje ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się poza gospodarstwo rolne. Świadome stosowanie nawozów i środków ochrony roślin zmniejsza groźbę zanieczyszczenia wód i degradacji gleb. Świadomość wpływu  produkcji  rolnej na środowisko pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia powietrza.

3. Redukcja kosztów produkcji.
Świadomość stosowanych technik uprawy i koniecznych zabiegów w procesie produkcji sprzyja obniżeniu kosztów paliwa i środków produkcji. Nawożenie  zgodnie z planem nawozowym i stosowanie środków ochrony roślin wtedy, gdy jest to konieczne i w dawce jaka jest potrzebna może znacząco wpływać na stan środowiska, jak też na koszty produkcji w gospodarstwie rolny.

4. Bioróżnorodność.
Stosowanie zasad rolnictwa zrównoważonego ma olbrzymi wpływ na zachowanie bioróżnorodności . Odpowiedni płodozmian i zmianowanie roślin sprzyja utrzymaniu różnorodności roślin, polepsza stan gleb i ogranicza występowanie szkodników.

5. Wykorzystanie zwierząt.
Wszystkie zwierzęta traktowane są w sposób godny i objęte troską. Zabezpieczane są ich potrzeby naturalne jako wypasanie, dziobanie. Zabezpieczone są dostęp do paszy i wody. Wszystko to powoduje ich naturalny wzrost i rozwój.

6. Dochód rolnika.
Stosowanie zasad rolnictwa zrównoważonego  sprzyja poprawie rentowności produkcji. Redukcja kosztów i lepsza konkurencyjność produktów rolnictwa zrównoważonego zwiększa dochód rolnika. Ważnym elementem rolnictwa zrównoważonego jest także dywersyfikacja dochodów co uniezależnia dochód rolnika od wahań   pogodowych lub koniunkturalnych. Zmniejsza się też zależność od dopłat unijnych.

7. Rozwój lokalnych społeczności.
Rozwój rolnictwa zrównoważonego sprzyja pogłębianiu  więzi lokalnych społeczności. Zatrudnianie osób, którym oferowane są godne warunki pracy i płacy powoduje wzrost zaufania i rozwój relacji sąsiedzkich. Lokalne inicjatywy wspólnych przedsięwzięć jak wykorzystanie maszyn, imprezy kulturalno- oświatowe cementują więzi sąsiedzkie, lokalnych społeczności.

Pamiętajmy, rolnictwo zrównoważone wykorzystuje mniej nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi. Ma to zasadniczy wpływ na możliwości produkcji żywności dla przyszłych pokoleń. A już wkrótce bo za 30 lat będziemy musieli wyprodukować o 70-100% więcej żywności.  Wyżywienie blisko 9 mld ludzi w 2050 roku będzie możliwe miedzy innymi przez wspieranie nowoczesnych metod produkcji jak np. rolnictwo zrównoważone.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspiera rolników w rozwijaniu zasad rolnictwa zrównoważonego w swoich gospodarstwach.

Organizujemy audyty gospodarstw rolnych i programy szkoleń dla rolników realizujących w swoich gospodarstwach zasady rolnictwa zrównoważonego.

Zapraszamy na naszą stronę www.rolnictwozrownowazone.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here