Jest wsparcie dla pszczelarzy

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:
•    związki pszczelarskie,
•    stowarzyszenia pszczelarzy,
•    zrzeszenia pszczelarzy
•    spółdzielnie pszczelarskie,
•    grupy producenckie pszczelarzy,
•    jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

 

\"\"

 

 

W sezonie 2013/2014 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
•    przeprowadzenie szkoleń
•    zakup sprzętu pszczelarskiego
•    zakup środków warrozobójczych
•    zakup lawet do przewozu uli
•    zakup urządzeń laboratoryjnych
•    wykonanie analiz jakości miodu
•    zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
•    wdrażanie programów badawczych
•    produkcja filmu edukacyjno – instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozbójczych.
 
Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014”.
Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do  31 października 2013 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.
Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
•    w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. (22) 661-71-99, 661-73-16
•    w Oddziałach Terenowych ARR
•    na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Źródło: ARR
Redakcja AgroNews, fot.: sxc
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here