Komisja sprawdza stan prac nad realizacją PROW 2014-2020

22 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020. Na chwilę obecną nie ma jeszcze kompletu aktów wykonawczych i delegowanych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 

 

\"\"

 

Konsultacje społeczne PROW na lata 2014-2020 przeprowadzone zostały w III etapach w okresie od 24 kwietnia 2013 roku do 14 lutego 2014 roku zgodnie z wymogami art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

15 kwietnia br. projekt Programu został przyjęty przez Radę Ministrów. W dniu 15 kwietnia br. Polska przekazała oficjalnie Komisji Europejskiej projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013 Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu. Zatwierdzenie Programu, zgodnie z przepisami UE, nastąpić powinno w ciągu kolejnych 6 miesięcy od przekazania Programu przez Państwo Członkowskie (PCz) do KE z wyłączeniem okresu rozpoczynającego się w dniu następującym po dniu, w którym KE wysyła swoje uwagi do PCz, i trwającego dopóki PCz na takie uwagi nie odpowie (art. 3 ww. rozporządzenia). Akceptacja Programu następuje pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez KE zostały odpowiednio uwzględnione.

Czytaj także:
Ile z UE na rybołówstwo na lata 2014-2020?
Nowe możliwości, czyli PROW 2014-2020!
Producenci mleka! Upływa termin składania wniosków!

Obecnie (stan na 16 lipca 2014 r.) MRiRW oczekuje oficjalnych uwag Komisji Europejskiej do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy się spodziewać, że KE będzie chciała wzmocnienia komponentów Programu dotyczących ochrony środowiska i przeciwdziałaniu i dostosowaniu się do zmian klimatu. Ważnym postulatem ze strony UE jest zwiększenie poprzez Program innowacyjności sektora rolno – żywnościowego. Można oczekiwać dyskusji co do kryteriów dostępu określających wielkość gospodarstw rolnych uprawnionych do pomocy w ramach poszczególnych instrumentów („Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”). Ważną kwestią jest też zapewnienie ukierunkowania działań Programu na efekty, zwrócenie uwagi na możliwość kontrolowania poprawności operacji i uproszczenia – przy czym należy zwrócić uwagę na trudność pogodzenia tych niewątpliwie istotnych postulatów.

Niezależnie od negocjacji projektu PROW 2014-2020, w MRiRW trwają także intensywne prace nad przygotowaniem legislacji krajowej dot. Programu, w tym w szczególności nad projektem ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Obecnie projekt ustawy jest przygotowywany do przekazania do konsultacji publicznych.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot.: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here