Nowy minister a ochrona środowiska?!

Zmiana na stanowisku Ministra Środowiska w czasie trwającego właśnie szczytu klimatycznego w Warszawie dowodzi braku troski o międzynarodowy proces negocjacyjny w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu ze strony polskiego rządu. Jednocześnie, po raz kolejny, ministrem odpowiedzialnym za ten resort zostaje osoba, która nie zajmowała się wcześniej kwestiami ochrony środowiska – uważa organizacja ekologiczna WWF Polska.

Nie wiemy, jaki będzie minister Maciej Grabowski, bo nie dał się jeszcze poznać w nowej roli – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak z WWF Polska. – Z pewnością stanie przed nim wiele wyzwań, związanych z kierowaniem działaniami administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  a nie tylko w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej Pilnego rozwiązania wymagają  obecnie kwestie związane z reformą gospodarowania wodami w Polsce oraz wdrażaniem unijnego prawa w tym zakresie. Polska jest nadal zagrożona dotkliwymi karami finansowymi za brak implementacji chociażby Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

\"\"

 

Nowy minister środowiska powinien aktywnie zaangażować się we wsparcie zielonej energetyki i nie zostawiać jej losu w rękach Ministerstwa Gospodarki, dbającego wyłącznie o interesy lobby sektora węglowego. Tym bardziej, że resort środowiska jest odpowiedzialny za politykę klimatyczną. Brak zmiany dotychczasowego dyskursu polskiej polityki i dotychczasowe deprecjonowanie przez Premiera roli Ministerstwa Środowiska spowodowały, że droga do niskoemisyjnej i innowacyjnej Polski może zostać całkowicie zamknięta.

Zielona i obywatelska energetyka nie będzie mogła się rozwijać, bo projektodawca nowych założeń do wsparcia systemu OZE dyskryminuje obywateli poprzez sposób kalkulacji cen oferowanych producentom energii, faworyzującym duże koncerny, a nie mikroinstalacje, które mogą być budowane przez małe przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne.
 

Czytaj także:
Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka!

Jaka przyszłość rolnictwa ekologicznego w Polsce?
Podział rolników na bogatych i biednych?!

WWF Polska liczy na to, że wznowiona będzie współpraca Ministerstwa Środowiska z  trzecim sektorem – organizacjami społecznymi. Głos społeczeństwa obywatelskiego nie może być pominięty  w procesie tworzenia i wdrażania polityk środowiskowych.

Zdymisjonowanie ministra środowiska w kluczowym momencie negocjacji klimatycznych odkrywa po raz kolejny rzeczywiste intencje polskiego rządu – dodaje Zawadzka-Stępniak. – Klimat i środowisko są traktowane po macoszemu, jako zło konieczne, i w pełni podporządkowane krótkowzrocznym interesom gospodarczym. Jeżeli priorytetem nowego ministra środowiska będzie przyspieszenie wydobycia gazu łupkowego, to mamy kompletne pomieszanie kompetencji między resortami. W wizji nowego szefa resortu środowiska będzie on de facto wykonywał pracę ministra gospodarki.

Od ministra środowiska oczekujemy zupełnie innych deklaracji, związanych bezpośrednio z zadaniami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki wodnej  za które ma odpowiadać zgodnie z wydanym przez Prezesa Rady Ministrów Rozporządzeniem * .

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671). Zgodnie z regulacją omawianego rozporządzenia, Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko.
Dział gospodarka wodna [art. 11 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy:

 • kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych,
 • utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne,
 • budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa,
 • funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej i państwowej służby hydrologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych,
 • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu.

Dział środowisko [art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy:

 • ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,
 • ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,
 • geologii,
 • gospodarki zasobami naturalnymi,
 • kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,
 • leśnictwa,
 • ochrony lasów i gruntów leśnych,
 • łowiectwa,
 • organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych oraz spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami.

\"\"
Źródło:WWF
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here