O potencjalnych możliwościach wsparcia inwestycji w gospodarstwach winiarskich

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyjęto założenie, że w nowym okresie programowania będą wdrażane m. in. działania poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych. W związku z powyższym obecnie zakłada się, że w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych" pomoc będzie skierowana do gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 6 tys. euro do 250 tys. euro.
 

 

\"\"

 

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych (do 50% lub 60 % w przypadku inwestycji zbiorowych lub realizowanych przez młodych rolników),

Koszty kwalifikowalne będą obejmowały:

•    koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
•    koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
•    koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
•    koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
•    koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
•    koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

W ramach PROW 2014-2020 przewiduje się także instrument wsparcia dla młodych rolników. Premie na rozwój gospodarstw młodych rolników, w wysokości 100 tys. zł, będą przyznawane osobom, które nie ukończyły 40 roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Gospodarstwo młodego rolnika będzie musiało mieć:

•    powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300 ha,
•    wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro.

Małe gospodarstwa rolne, o wielkości ekonomicznej poniżej 6 tys. euro, będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw", na realizację określonego projektu przedstawionego w biznesplanie. Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 60 tys. zł. W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 6 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

Pomoc w ramach tego działania będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym, tj. objętym Załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Ponadto w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)" została przewidziana pomoc w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Wsparcie będzie obejmowało również produkcję wina.

Beneficjentem poddziałania będą przedsiębiorcy, w tym grupy producentów rolnych, działający jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy (podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie), którzy realizować będą inwestycje związane z rozpoczęciem działalności przetwórczej. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów tematycznych ogłaszanych przez Prezesa ARiMR.

Proponowana maksymalna wysokość pomocy, możliwa do przyznania w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 2 000 000 złotych. W przypadku projektów realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, proponuje się, aby maksymalna kwota pomocy wynosiła 100 000 złotych, jednakże wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

Czytaj także:
Obecność Polski w Unii Europejskiej jest dla polskiej wsi korzystna!
Polska wydaje środki unijne lepiej niż inne kraje w regionie
Polacy nie chcą pić wódki. Wolą pić wino!

Ze względu na to, że prace nad programem nie zostały zakończone, powyższe informacje mogą ulec zmianie.
Zakończenie negocjacji z Komisją Europejską dokumentu programowego zdecyduje o ostatecznym kształcie PROW 2014-2020 i przepisów krajowych, w tym dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy m. in. dla ww. instrumentów. Wobec tego należy podkreślić, że kwestie dotyczące szczegółowych zapisów programu tj. wielkości standardowej produkcji, wysokości pomocy, nadal są dyskutowane.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 stycznia 2014 roku zamieszczony jest na stronie internetowej MRiRW. Przedmiotowy projekt nie jest ostateczny i uległ zmianom, przede wszystkim ze względu na wynik przeprowadzonych w lutym konsultacji.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu  
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here