Od stycznia ma ruszyć Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

Celem powstania Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa jest wsparcie sektora rolno-spożywczego przez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie – informuje resort rolnictwa. Fundusz ma ruszyć od stycznia 2019 roku.

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa, rolnik, rolnictwo, Szymon Giżyński, KOWR, Ministerstwo rolnictwa
 

Powstanie funduszu dwa miesiące temu zapowiedzieli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin podczas konferencji prasowej w Łysomicach k.Torunia

– Przychodami Funduszu w 2019 r. mają być dotacje oraz pożyczki z budżetu państwa. Na podstawie projektowanych rozwiązań plan finansowy Funduszu na 2019 r. zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do dnia 31 marca 2019 r. – poinformował wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

Giżyński wyjaśnił, że powstanie funduszu jest planowane na dzień 1 stycznia 2019 roku.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako jednostka, która będzie opracowywała programy wsparcia i przekazywała je do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Fundusz. Programy te mają określać m.in. wysokość środków przeznaczonych na ich realizację (w tym maksymalną wysokość wsparcia na realizację projektu w ramach programu), jak również terminy i warunki realizacji projektów w ramach programów (w tym rodzaj kosztów kwalifikowanych oraz intensywność wsparcia).

Opracowane rozwiązania zakładają, że wybór projektów w ramach danego programu odbywać się będzie w drodze konkursu, ogłaszanego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dofinasowanie projektów będzie uzależnione od daty wejścia w życie ustawy, na podstawie której zostanie utworzony Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa. Ponadto na liczbę wspieranych projektów będzie miała wpływ wysokość środków finansowych, jakimi zostanie zasilone konto Funduszu, jak również zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami w skład Komitetu Monitorującego Fundusz wchodzić ma nie więcej niż siedemnastu członków, w tym przedstawiciele ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ze względu na obecny brak podstawy prawnej Komitet Monitorujący nie został jeszcze powołany, a co za tym idzie nie został ustalony jego skład osobowy.

– Na podstawie opracowanych rozwiązań członkom tego Komitetu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, z wyjątkiem zwrotu kosztów podróży na zasadach i do wysokości określonej w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – zapowiedział wiceminister.

oprac. Kamila Szałaj, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here