Polska jest na dobrym kursie!

Polska jest na dobrym kursie – mówił w Sejmie unijny komisarz ds. programowania finansowego i budżetu. Janusz Lewandowski przedstawił posłom 3 komisji sejmowych: do Spraw Unii Europejskiej, Finansów Publicznych i Gospodarki zalecenia dla Polski na rok 2014/15, opracowane przez Komisję Europejską w ramach tzw. semestru europejskiego.

 

\"\"

 

 

Jest to proces koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Komisja Europejska już po raz czwarty przedstawia zalecenia dotyczące reform gospodarczych, jakich powinny podjąć się państwa członkowskich. Tym razem dotyczą one 26 państw, bowiem dwa kraje (Cypr u Grecja) są objęte programem naprawczym. Propozycje Komisji są obecnie przedmiotem konsultacji z państwami członkowskimi. Ich ostateczne przyjęcie nastąpi podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 26-27 czerwca.
        
Komisarz przypomniał, że w 17 przypadkach zalecenia sformułowano dla krajów zagrożonych problemem nierównowag makroekonomicznych. Nadmienił, że Polski w tej grupie nie ma, gdyż Komisja uważa, że w tym wypadku prognozy wzrostu gospodarczego są pozytywne.
 
Innym elementem związanym z przygotowywanymi przez Komisję zaleceniami jest procedura nadmiernego deficytu. – Polska nadal znajduje się w grupie państw objętych tą procedurą, niemniej Komisja uznała, ze podjęte przez Polskę działania i zastosowane środki są na tyle skuteczne, że nie istnieje potrzeba zaostrzenia rekomendacji czy nałożenia sankcji – mówił Lewandowski. – Polska jest na dobrym kursie, ma czas na zejście z deficytem poniżej 3 proc. do 2015 roku. Komisarz dodał jednocześnie, że ta pozytywna informacja nie może być traktowana jak laurka, ale jak sygnał, co jeszcze należy zrobić.

Komisarz przypomniał, że w przypadku Polski KE zwróciła szczególną uwagę na takie problematyczne kwestie jak: deficyt finansów publicznych, obniżone stawki VAT, bezrobocie wśród młodzieży, aktywizacja zawodowa kobiet, konieczność włączenia rolników do powszechnego systemu emerytalnego, konieczność ograniczenia przywilejów emerytalnych poszczególnych grup zawodowych, modernizacja energetyki, usprawnienie inwestycji kolejowych czy przyspieszenie budowy szerokopasmowego internetu.
            
Dyskusja w Sejmie koncentrowała się przede wszystkim wokół zaleceń dotyczących reformy KRUS, działania administracji podatkowej oraz innowacyjności polskiej gospodarki. W opinii większości posłów zalecenia Komisji Europejskiej trafnie identyfikują najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką. W szczególności rekomendacje Komisji dotyczące wspierania badań i rozwoju – także poprzez fundusze europejskie – stanowić mogą istotną wskazówkę dla Rządu RP.

Czytaj także:
Współpraca ARMiR i MRiRW
Jak dobrać odpowiednią polisę na życie
Darmowa pomoc dla wnioskodawców i beneficjentów ARMiR

Semestrem europejskim zwany jest cykl koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, w ramach którego Komisja Europejska co roku dokonuje gruntownej analizy programów reform gospodarczych i strukturalnych przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie i wydaje im zalecenia obejmujące okres od 12 do 18 kolejnych miesięcy.

Służyć to ma realizacji celów strategii „Europa 2020”, do której zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie, ustanawiając zgodne z nią cele krajowe oraz strategie pobudzenia wzrostu gospodarczego. Pożądany wpływ na wzrost gospodarczy można jednak osiągnąć jedynie poprzez skoordynowane i ukierunkowane działania wszystkich krajów.

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce,
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here