Powstaje polska giełda spożywcza

Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Dąży do tego, aby polskie rolnictwo mogło w pełni wykorzystywać swój potężny potencjał, swoje możliwości produkcyjne.

Jednocześnie dbamy o to, aby rolnicy byli pełnoprawnym ogniwem łańcucha „od pola do stołu”, aby polska żywność była sprzedawana na rynku krajowym i międzynarodowym – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji na temat powstającej giełdy o nazwie Platforma Żywnościowa SELLFOOD.

Platforma Żywnościowa SELLFOOD

Podpisana została umowa na realizację trzech zadań w ramach projektu Platforma Żywnościowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Do zadań, o których mowa w umowie należą: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu oraz pilotaż proponowanego rozwiązania „Platformy Żywnościowej”.

Minister podkreślił, że zawarte dziś porozumienie, to pierwszy krok do stworzenia giełdy, o której mówi się od lat.

Oferty z całego rynku

– Dotychczas z jednej strony byli rolnicy, którzy chcieliby uzyskiwać za swoje produkty godziwą cenę. Z drugiej natomiast odbiorcy, którzy niejednokrotnie wykorzystywali swoje chwilowe przewagi rynkowe, dyktując niekorzystne dla rolników ceny. Giełda będzie takim miejscem, gdzie zbiegać się będą oferty z całego rynku. Zarówno tych , którzy mają produkt, jak i oferty tych, którzy tego produktu poszukują, bo chcą na nim zarobić. Tam następuje obiektywne ustalenie wartości towaru na rynku – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Koncepcja utworzenia Platformy Żywnościowej jest odpowiedzią na sytuację na rynku rolnym i postulaty przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Została przygotowana po konsultacjach z organizacjami branżowymi, w tym zrzeszającymi podmioty działające na rynku zbóż.

Tylko dla “dużych rolników”

Minister zaznaczył, że giełda będzie platformą dla większego obrotu. – Drobnym rolnikom dedykowane są działania związane ze sprzedażą bezpośrednią i rolniczym handlem detalicznym. Dla większych będzie Platforma Żywnościowa. Szef resortu rolnictwa dodał, że również Ci drobniejsi rolnicy będą mieli możliwość lokowania swoich produktów poprzez wspólną sprzedaż. Dzięki łączeniu się w grupy czy spółdzielnie rolnicy będą mogli zwiększyć i ujednolicić swoją partię towaru, a następnie z nią wystartować na giełdzie, uzyskując dobrą cenę.

Projekt wchodzi w fazę analityczną.  Minister przewiduje, że Platforma będzie dedykowana głównie producentom zbóż, rzepaku i innych trwałych produktów, które można przechowywać przez dłuższy czas. − Będą to produkty, które mogą być przechowywane, które są w obrocie na głównych giełdach światowych, w Chicago czy w Paryżu. Te produkty będą również przedmiotem obrotu giełdy polskiej – mówił minister.

Platforma Żywnościowa jest przedsięwzięciem ujętym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).  Realizowana będzie w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) GOSPOSTRATEG przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa − lider projektu; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r., natomiast termin jego zakończenia został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.

Koncentracja podaży krajowych towarów rolno-spożywczych

Przy tworzeniu Platformy Żywnościowej zostaną wykorzystane najnowsze wzorce technologiczne.  Umożliwią one nowoczesny handel, dzięki czemu ma ona szansę stać się prekursorskim przedsięwzięciem na rynku krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Utworzenie Platformy Żywnościowej przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Pozwoli to na tworzenie dużych jednorodnych partii oraz na ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym zmniejszenie ryzyka cenowego, dzięki wystandaryzowanym umowom i produktom.

Projekt umożliwi polskim podmiotom − małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) − wykorzystanie w pełni ich potencjału i możliwości poprzez oferowanie rodzimych produktów na rynkach UE oraz rynkach pozaunijnych. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności krajowych firm, poprawy ich dochodowości, a także do przejrzystego podziału wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności opartego na zasadzie partnerstwa.

Dla mnie ważne jest też to, że giełda da możliwość zawierania nie tylko kontraktów typu SPOT, lecz  także w dalszej perspektywie kontraktów terminowych.  Da możliwość ustalania cen transakcyjnych zbiorów, które będą dopiero za kilka miesięcy – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródło i fot. MRiRW
Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here