Premie dla młodych rolników. Kto i ile może dostać?

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przewidziano wsparcie dla młodych rolników („Premie dla młodych rolników”), które ma na celu ułatwienie młodym osobom samodzielne prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych.

\"rolnictwo,
 

Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata stanowi 20% kwoty pomocy). Pierwsza rata wypłacana będzie beneficjentowi, po upływie 9 miesięcy od dnia doręczenia mu decyzji o przyznaniu pomocy, jeżeli wypełni zobowiązania, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Drugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.

Beneficjentem może zostać osoba, która:
 

 • nie ukończyła 40 roku życia;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, tj. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne (przynajmniej 1 ha użytków rolnych), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”,lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem. W przypadku gdy urządzanie gospodarstwa:
 • rozpoczyna osoba małoletnia –  okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości,
 • rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia – okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

W Programie przyjęto, iż kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

Jednocześnie, w Programie określono przesłanki świadczące o prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący (zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, wystąpienie o płatności bezpośrednie, wystąpienie o pomoc finansową dla rolników oraz prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej).

W związku z powyższym, osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą:
 

 •     zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
 •     wystąpić o płatności bezpośrednie,
 •     wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
 •     prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej,

– bowiem czynności te zostały zakwalifikowane jako czynności wykonywane przez kierującego gospodarstwem.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż premia dla młodych rolników:
 

 • może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo,
 • nie może być przyznana osobie, która uzyskała wsparcie w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, ani na gospodarstwo, na które przyznano i wypłacono ww. premię,
 • nie może być przyznana osobie, której przyznano pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” albo „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020.


W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, pod warunkiem że małżonek młodego rolnika:

 

 • przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził gospodarstwa jako kierujący,
 • w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie rozpoczął urządzania gospodarstwa oraz
 • nie otrzymał premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 (ani premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020).

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020, wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie i zobowiązuje się do jego realizacji. W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10%.  

Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:

 • ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

 •     chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
 •     prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 •     prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Pomoc jest przyznawana w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru.

Beneficjent „Premii dla młodych rolników” zobowiązuje się do:

 

 • prowadzenia gospodarstwa rolnego, jako kierujący, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • zrealizowania biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej ewidencji co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • spełnienia warunku odnośnie rolnika aktywnego zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich, w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • prowadzenia działań, z tytułu których przyznano punkty w ramach systemu wyboru operacji, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (przykładowo, jeżeli wnioskodawca zadeklarował działalność w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie czy przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, działalność ta powinna być prowadzona do końca okresu związania celem).

Czytaj także:

Od 1 kwietnia rolnicy mogą korzystać z kredytów preferencyjnych

Nowy PROW 2014-2020 na przełomie II i III kwartału

Sawicki: będą dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace związane z przygotowaniem projektu rozporządzenia dla ww. instrumentu wsparcia, określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy. Projekt ten, na dalszym etapie prac legislacyjnych, będzie dostępny na stronach internetowych: Rządowego Centrum Legislacji i Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW, KRIR, fot. freedigitalphotos.com

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,177FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,624ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE