Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym. Ustawa m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Sprawy związane z rolnictwem ekologicznym dotychczas regulowane były rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzeniami Komisji Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia. Przepisy te zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324). Z dniem 1 stycznia 2022 r. rozporządzenie 834/2007 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem 2018/848. Modyfikacji wynikających z szeregu nowych względem dotychczas stosowanych, postanowień prawa Unii Europejskiej, wymagają krajowe przepisy. W związku z powyższym przyjęto nową ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej służącą stosowaniu rozporządzenia 2018/848 (ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej uchyla ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym).

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej służy stosowaniu:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Ustawa, w szczególności: zmniejsza obciążenia administracyjne poprzez zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków producentów ekologicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, wprowadza ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach Unii Europejskiej oraz zwiększa wsparcie dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej.

Ponadto ustawa wskazuje organy właściwe do wykonywania zadań określonych w przepisach wskazanych wyżej rozporządzeń unijnych, w tym w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza podstawę prawną do wydawania wytycznych i wiążących poleceń przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych zadań przez jednostki certyfikujące oraz zapewnia wysoki poziom systemu kontroli i certyfikacji w produkcji ekologicznej, poprzez dopuszczenie do prowadzenia kontroli u producentów ekologicznych osób, które zdały egzamin państwowy poświadczający ich kwalifikacje.

Dla osiągnięcia powyższych celów ustawa dokonuje zmian w:

 • ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514 i 1270),
 • ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630 oraz z 2022 r. poz. 24 i 1079),
 • ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu ( U. z 2021 r. poz. 618),
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185),
 • ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224),
 • ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76),
 • ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24, 764 i 1079);
 • ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256),
 • ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147),
 • ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późń. zm.),
 • ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. poz. 2262).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 33 (zmiany w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami), który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ciąg dalszy podwyżek cen w sklepach. W lipcu padł kolejny dwucyfrowy wynik

Analiza ponad 31 tys. cen detalicznych wykazała, że w lipcu br. zakupy w sklepach były droższe średnio o 18,6% niż rok wcześniej. Zdrożały wszystkie...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
4,951ObserwującyObserwuj
4,190SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE