Prezydent podpisał ustawy dotyczące zdrowia roślin

Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy dotyczące ochrony zdrowia roślin: ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz ustawę o ochronie roślin przed agrofagami.

agrofagi, zdrowie roślin, PIORiN

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Ustawa dotycząca ochrony roślin przed agrofagami wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne w zakresie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i w sprawie kontroli urzędowych dotyczących m.in. zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Zadania z zakresu zdrowia roślin wykonywane będą, jak dotychczas, przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole spełnienia wymagań rozporządzenia 2016/2031 oraz kontrole występowania agrofagów, będzie, tak jak dotychczas, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Wojewódzki inspektor będzie wydawał decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania. Będzie także organem właściwym do prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który zastąpi rejestr przedsiębiorców, prowadzony na podstawie ustawy o ochronie roślin. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał świadectwa fitosanitarne eksportowe oraz świadectwa fitosanitarne reeksportowe.

Paszporty roślin będą wydawać, co do zasady, upoważnione do tego podmioty profesjonalne, jednak zachowano w tym zakresie także kompetencje dla wojewódzkiego inspektora. Nowym rozwiązaniem jest możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów – w drodze rozporządzenia wojewody – co ma na celu ułatwienie eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich. Ustawa zawiera także regulacje pozwalające na wykonanie wynikających z rozporządzenia 2017/625 obowiązków państw członkowskich oraz ich właściwych organów w zakresie kontroli urzędowych w obszarze zdrowia roślin, w szczególności towarów importowanych z państw trzecich.

Agrofagi powodują ok. 40 proc. strat w plonie

Ustawa o PIORiN

Natomiast ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uregulowała organizację i zasady funkcjonowania laboratoriów wykonujących badania na potrzeby zadań Inspekcji, w tym zasady wyznaczania laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych, działających w obszarze zdrowia roślin oraz środków ochrony roślin. Zmieniono zasady podporządkowania laboratoriów Inspekcji – z dotychczasowej podległości wojewodom, w ramach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, na podległość Głównemu Inspektorowi, w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Główny Inspektor będzie sprawował nadzór nad laboratoriami przeprowadzającymi badania na potrzeby zadań Inspekcji oraz wyznaczał spośród nich laboratoria urzędowe.

Organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa będą, tak jak dotychczas, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, oraz wojewoda, wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa wchodzącej w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here