Program wyborczy PSL

 

Tezy Programu Wyborczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego – Parlament 2011

Celem działania PSL jest budowa silnego, niepodległego, demokratycznego, wolnego państwa. Stwarzamy warunki do godnego życia obywateli i wszechstronnego rozwoju każdego człowieka. Przedstawiciele Stronnictwa w Sejmie i w rządzie  dokładają wszelkich starań, aby całe społeczeństwo mogło mieć zapewnione lepsze życie i szanse rozwoju. Dla nas człowiek jest najważniejszy, jego godność, podmiotowość i szczęście.

 

Bezpieczeństwo Społeczne

 • Dołożymy starań, żeby każdy obywatel naszego kraju miał pracę, uległa wyraźnej poprawie sytuacja materialna polskich rodzin,  a emeryci i renciści mieli godne świadczenia.
 • Stworzymy system polityki rodzinnej zapewniającej wsparcie funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci.
 • Zadbamy o dobry dostęp  do opieki medycznej, w tym przywrócenie opieki lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach.
 • Utrzymamy oddzielny udoskonalony system ubezpieczeń dla rolników ( KRUS ).
 • Rozszerzymy ochronę emerytalną przez wprowadzenie emerytury obywatelskiej.
 • Wprowadzimy dobrowolność przynależności do otwartych funduszy emerytalnych.
 • Będziemy podnosić poziom oświaty w kraju i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, zwłaszcza w środowiskach biednych. Wprowadzimy program bezpłatnego zaopatrzenia uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich w podręczniki i inne pomoce naukowe.

Bezpieczeństwo Żywnościowe

 • Priorytetem dla PSL jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego  polskiego rolnictwa.
 • Zadbamy o bezpieczeństwo żywnościowe kraju, zapewnimy dostatek zdrowej żywności po umiarkowanej cenie dla konsumentów.
 • Poszerzymy programy wsparcia dla zbiorowej konsumpcji zdrowej żywności w szkołach.
 • Dołożymy starań, żeby Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej zachowała swój wspólnotowy charakter, szczególnie w zakresie finansowania z budżetu UE w nie mniejszej niż dotychczas kwocie. Uprościmy procedury ubiegania się o dopłaty bezpośrednie.
 • Wprowadzimy ułatwienia w bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych i produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.
 • Udzielimy wsparcia kredytowego i podatkowego gospodarstwom inwestującym w rozwój i poprawę wyposażenia produkcyjnego, zwłaszcza w gospodarstwach młodych rolników.

Bezpieczeństwo Gospodarcze

 • Opowiadamy się za stabilnym i zrównoważonym rozwojem polskiej gospodarki, której największym kapitałem jest człowiek.
 • Zwiększymy rolę przedsiębiorców w tworzeniu prawa sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy.
 • Będziemy rozwijać kontakty handlowe Polski z Unią Europejską, Wschodem i największymi potęgami ekonomicznymi świata.
 • Będziemy kontynuować wsparcie aktywności i innowacyjności, w tym szerokie wykorzystanie technologii informatycznych.
 • Konsekwentnie będziemy uwalniać gospodarkę z biurokratycznych ograniczeń.
 • Będziemy wspierać aktywność i innowacyjność polskich przedsiębiorców.
 • Przyspieszymy budowę inwestycji energetycznych i transportowych.
 • Utrzymamy dobrą tendencję inwestycyjną w Polsce. Chcemy wprowadzenia systemu ulg podatkowych i ułatwień zachęcających  inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Rozwiniemy produkcję energii ze źródeł odnawialnych.
 • Opowiadamy się za bezpiecznym i korzystnym dla państwa wydobyciem gazu łupkowego.
 • Uważamy, że budowa elektrowni atomowych w Polsce powinna być poprzedzona gruntowną debatą społeczną i ogólnopolskim referendum w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
 • Wprowadzimy instytucję Rzecznika Przedsiębiorców.
 • Zapewnimy równoprawną pozycję kredytobiorców i banków w procesie udzielania i spłaty kredytu.
 • Będziemy inicjować i wspierać tworzenie korzystnych warunków do rozwoju spółdzielczości.

Bezpieczeństwo Środowiska

 • Zadbamy o rozwój człowieka w czystym i zdrowym środowisku naturalnym.
 • Będziemy działać na rzecz promowania postaw traktujących środowisko naturalne jako dobro ogólnonarodowe.
 • Zapewnimy warunki do rozwoju  gospodarki w zgodności z  wymogami ochrony środowiska.
 • Zdecydowane przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej będzie  nie tylko wypełnieniem przyjętych zobowiązań międzynarodowych, ale wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.
 • Ochronimy będące dobrem narodowym lasy państwowe przed prywatyzacją.
 • Priorytetowo potraktujemy ochronę zagrożonych powodziami terenów Polski.

Bezpieczeństwo Państwa

 • Polska to 40 mln obywateli, mieszkających zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
 • Obywatele w swoim kraju mają prawo czuć się bezpiecznie.
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa potrzebne jest porozumienie i dialog wszystkich sił politycznych.
 • Militarne bezpieczeństwo zapewni Polsce tylko dobrze zorganizowana,  nowocześnie wyposażona i sprawnie dowodzona armia.
 • Niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa kraju jest przygotowanie służb państwowych do zapobiegania aktom terroru  i  cyber-atakom.
 • Doprowadzimy do zbudowania systemu skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych, usuwania ich skutków oraz niesienia pomocy ich ofiarom.
 • Będziemy tworzyć organizacyjne i finansowe warunki do wyposażenia w nowoczesny sprzęt państwowych i ochotniczych służb ratowniczych – PSP, OSP, GOPR, TOPR, WOPR.

„ ….. a Polska winna trwać wiecznie.”
Wincenty Witos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here