Rolnictwo traci kondycję i konkurencyjność

Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z niepokojem przyjmuje kolejne przejawy pogarszającej się kondycji i utraty konkurencyjności zachodniopomorskiego rolnictwa.

Zdaniem Izby, opublikowane wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 świadczą o pogłębiającej się zapaści w produkcji zwierzęcej. Ponadto, jak tłumaczą członkowie Izby, przyjmowane ostatnio przez rząd i parlament rozwiązania w obszarze rolnictwa wyraźnie dyskryminują średnie i duże gospodarstwa rodzinne dominujące w naszym województwie.

Według ZIR, mimo zmian ustawowych proces restrukturyzacji gruntów z Zasobu WRSP budzi kontrowersje i jest przyczyną napięć społecznych w środowisku rolniczym. Realizowana przez ANR polityka „rozdysponowania poprzez sprzedaż” oraz występujące w tym procesie patologie (udział w przetargach osób podstawionych – „słupów”, mała dostępność kredytów preferencyjnych) często nie służą modernizacji gospodarstw, a dopuszczony do udziału w przetargu, a następnie wyłoniony w jego wyniku kandydat na nabywcę, w rzeczywistości nie jest indywidualnym rolnikiem powiększającym prowadzone gospodarstwo rodzinne, lecz jedynie pośrednikiem umożliwiającym nabycie dużej nieruchomości rolnej przez silny podmiot gospodarczy z udziałem kapitału zagranicznego.

– Pozostali miejscowi rolnicy indywidualni, o wiele słabsi ekonomicznie, nie mają szans na podjęcie konkurencji w dostępie do ziemi w ramach tak zorganizowanego przetargu, a dominujące w regionie, specjalizujące się w produkcji zbóż  towarowe gospodarstwa rodzinne, aby skutecznie konkurować na  rynku muszą trwale współpracować z zapleczem przetwórczym i współdecydować o kierunkach jego rozwoju, dlatego niezwykle istotną sprawą dla naszego regionu jest wybór inwestora któremu Ministerstwo Skarbu Państwa sprzeda pakiet większościowy akcji „PZZ” Stoisław – mówi Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza domaga się uwzględniania uwag samorządu rolniczego w procesie tworzenia prawa i w propozycjach rozwiązywania istotnych spraw dla rolnictwa, a także bieżącego informowania członków izb rolniczych o zapowiadanych zmianach prawa w zakresie rolnictwa np. redukcji płatności bezpośrednich oraz omawiania pojawiających się problemów w sektorze rolnictwa z samorządem rolniczym.

Zachodniopomorscy rolnicy apelują o zwiększenie puli środków finansowych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Ich zdaniem, wyrażona zgoda Ministerstwa Finansów na przesunięcie w sumie 32,9 mln zł na dopłaty do kredytów preferencyjnych na rok 2012 jest niewystarczająca.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza domaga się, aby podejmowanie decyzji przez Agencję Nieruchomości Rolnych w sprawie sprzedaży i podziału gruntów rolnych, obligatoryjnie odbywało się  za zgodą Rad Społecznych powołanych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR.

– Rozkładanie na raty należności z tytułu wykupu w ramach pierwszeństwa nabycia dzierżawionych z Zasobu WRSP gruntów musi podlegać takim samym zasadom jak rozkładanie należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w wyniku przetargu, czyli oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości 2% w stosunku rocznym. Zdecydowanie protestujemy przeciw zwiększaniu obszarów OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych) na terenie woj. Zachodniopomorskiego. Obecny poziom produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza występująca od wielu lat tendencja spadkowa w tym zakresie, stosowany obecnie poziom nawożenia oraz pomiary terenowe zawartości azotanów nie uzasadniają planów znacznego zwiększenia ich powierzchni. Ze względu na specyfikę zawodu rolnika Zachodniopomorska Izba Rolnicza domaga się utrzymania wieku emerytalnego dla rolników na obecnym poziomie, tj. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, z możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę tylko w sytuacji przepisania gospodarstwa na następcę. 

Oczekujemy od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnej informacji na temat ustaleń z Komisją Europejską w przedmiocie 10% redukcji płatności bezpośrednich w Polsce w 2012 r. dla gospodarstw otrzymujących ponad 5000 € płatności rocznie.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu w najbliższych latach podatku dochodowego dla rolników. Domagamy się wyczerpującej informacji oraz szerokiej konsultacji ze środowiskiem rolniczym spraw związanych z zapowiadanymi zmianami w opodatkowaniu gospodarstw.

Domagamy się wprowadzenia takich regulacji prawnych, które umożliwią rolnikom wprowadzenie do obrotu produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wytwarzanych na bazie własnych surowców. Takie drobne przetwórstwo farmerskie funkcjonuje z powodzeniem w krajach UE będąc dodatkowym źródłem dochodów dla rodzinnych gospodarstw rolnych – informuje Julian Sierpiński.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here