Rynek wołowiny

W 2013 r. przeciętna cena skupu żywca rzeźnego (bez cieląt) zmniejszyła się o ok. 2% w porównaniu do roku poprzedniego (do 6,27 zł za 1kg wagi żywej). W ostatnich miesiącach roku tendencja spadkowa została zahamowana i w grudniu średnia cena skupu bydła wzrosła do 6,10 zł/kg wagi żywej – podaje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 

 

\"\"

 

Wzrostowi średniej ceny skupu bydła w grudniu towarzyszył spadek ceny skupu trzody chlewnej o około 3,5% i drobiu o około 0,5%. Cena skupu jednego kilograma żywca wołowego w grudniu 2013 r. stanowiła równowartość 1,16 kg żywca wieprzowego i 1,53 kg żywca drobiowego. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w trzecim tygodniu stycznia 2013 r. ceny zakupu bydła przez zakłady mięsne były o ok. 2-3% wyższe niż przed miesiącem.

W Polsce centralnej i północnej ceny zakupu młodych byków wynosiły 6,64-6,69 zł/kg w.ż i były niższe o ok. 3% niż na południu kraju (6,87 zł/kg w.ż). Zakłady mięsne płaciły za krowy najdrożej w Polsce południowej (4,64 zł/kg w.ż), a najtaniej w Polsce północnej (4,45 zł/ kg w.ż). Zaś w trzecim tygodniu stycznia 2014 r. średnia cena targowiskowa cieląt wzrosła o ok. 0,4% w porównaniu do 3 tygodnia grudnia 2013 r. i wynosiła 11,41 zł za kg wagi żywej. W północnym makroregionie kraju, gdzie zakłady mięsne wciąż kupowały bydło po cenach niższych niż w pozostałych regionach Polski, ceny sprzedaży ćwierci wołowych były najwyższe.

W Polsce centralnej ćwierci z młodych byków (do 2 lat) sprzedawano najtaniej. Średnia cena ćwierci z młodych byków wynosiła 12 313 zł/ tonę w makroregionie centralnym i była o ok. 4% niższa niż na północy kraju, natomiast w regionie południowym średnia cena ćwierci z krów była średnio o ok. 7% niższa niż w regionie północnym i wynosiła 9 302 zł/tonę. Na krajowe ceny skupu bydła i ceny sprzedaży ćwierci wołowych mogła wpłynąć sytuacja na rynku wołowiny w UE.

Średnia cena rynkowa tusz wołowych w UE-27, w trzecim tygodniu stycznia 2013 r., wynosiła ok. 395,44 EUR/100 kg, a w Polsce ok. 310,31 EUR/100 kg. Ich wzrost był niewielki w porównaniu do poprzedniego miesiąca (Tab. 3). W grudniu 2013 r. pogłowie bydła ogółem w porównaniu z grudniem 2012 r. wzrosło o 1,4% do prawie 5,6 mln sztuk wyłącznie na skutek zwiększenia liczebności pogłowia młodego bydła o 3,3% do 3,15 mln sztuk. Pogłowie krów pozostałych, w których dominują tzw. krowy mamki odchowujące cielęta wzrosło o 16,5% do prawie 143 tys. szt. Udział młodego bydła w pogłowiu ogółem wzrósł o 1,1% do 56,4%.

W pogłowiu młodego bydła dominują cielęta (45%) oraz młodzież w wieku 1-2 lat (43%). Pozostałe 12% stanowi bydło w wieku przekraczającym 2 lata. Skup żywca wołowego w grudniu 2013 r. wyniósł 23,5 tys. ton i był mniejszy w porównaniu grudnia 2012 r. o około 2,1%. Uboje bydła w 2013 r. wyniosły ok. 1169 tys. sztuk i były podobne jak w roku poprzednim. Większe o ok. 7% uboje byków (622 tys. sztuk) zrekompensowały prawie 10% spadek ubojów krów.

Według wstępnych danych GUS skup żywca wołowego w tym okresie wyniósł 431,4 tys. ton w. ż. i był wyższy niż w roku poprzednim o ok. 6,6% . Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w ciągu 11 miesięcy 2013 r. wzrósł o ok. 1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynosił 300,6 tys. ton. Eksport mięsa wołowego świeżego, schłodzonego i mrożonego wyniósł 260,3 tys. ton w miesiącach styczeń – listopad 2013 r. i był o 2,7% większy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Cena wołowiny schłodzonej w listopadzie 2013 r. wynosiła średnio 3,16 EUR/kg i była o ok. 6% niższa od ceny uzyskiwanej w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast średnia cena wołowiny mrożonej wzrosła o ok. 5,9% (w porównaniu do października 2013 r.) do 3,27 EUR/ kg. Udział Włoch, Holandii, Niemiec i Hiszpanii w eksporcie mięsa wołowego świeżego, schłodzonego i mrożonego wynosił ok. 63% w okresie I-XI 2013 r. Sprzedaż przetworów wołowych nieznacznie spadła w okresie styczeń-listopad 2013 r. (o ok. 4,3%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Natomiast eksport bydła i cieląt zmalał o ok. 12,5% (do 213,8 tys. sztuk) do czego przyczyniły się niższe o ok. 13,6% ceny (289,3 EUR/sztukę). Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w okresie styczeń-listopad 2013 r. wzrósł o 21,4% w porównaniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego i wynosił około 31,9 tys. ton. Import mięsa wołowego świeżego, schłodzonego i mrożonego w ciągu 11 miesięcy 2013 r., wyniósł ok. 10,7 tys. ton i był niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o ok. 19%, jednocześnie znacznie wzrósł import bydła i cieląt. W okresie od stycznia do listopada 2013 r. wyniósł on 64,8 tys. sztuk i był o 24,5 tys. sztuk większy niż przed rokiem.

Czytaj także:
Pogłowie krów mlecznych spada!
Jak wysokie będzie przekroczenie kwoty mlecznej?!
Producenci trzody chlewnej apelują do premiera!

Średnia cena w imporcie żywca w okresie styczeń-listopad 2013 r. spadła o ok. 10,8% w porównaniu do podobnego okresu roku poprzedniego i wynosiła około 2,07 EUR/kg w.ż. Najwięcej cieląt zakupiono na Litwie (ok. 17,4 tys. sztuk), a bydła na Słowacji (ok. 17,6 tys. sztuk) i na Litwie (ok. 17,5 tys. sztuk).

Pomimo znacznego wzrostu importu żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych saldo obrotów handlu zagranicznego wołowiną w ciągu 11 miesięcy 2013 r. było dodatnie i wzrosło o ok. 4,5 mln EUR w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynosiło ok. 898,9 mln EUR. Import wołowiny do Polski pomimo znacznego wzrostu utrzymuje się nadal na stosunkowo niskim poziomie.

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,        
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu         

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here