Śląskie: miliony na rozwój obszarów wiejskich

Prawie 46 mln euro z UE na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) otrzyma 12 lokalnych grup działania i dwie grupy rybackie z woj. śląskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, walorów turystycznych, a także na popularyzację produktów lokalnych.

 

\"rolnictwo,

 

Umowy na ponad 183 mln złotych podpisali beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ze strony Województwa Śląskiego umowy z beneficjentami podpisywał Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek Województwa Śląskiego. „Chciałem się z państwem spotkać osobiście, bo wiem jak ważną rolę odgrywacie w lokalnych środowiskach i jak wiele dzięki tym środkom zostanie zrobione. Mogę tak powiedzieć po efektach poprzedniej perspektywy. Teraz oczekiwania są spore, ale z pewnością dobrze i odpowiedzialnie będą państwo dysponować tymi pieniędzmi” – powiedział wicemarszałek Dąbrowa.

Umowy określają warunki i sposoby realizacji strategii rozwoju przez specjalnie do tego powołane stowarzyszenia mieszkańców, tzw. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie z województwa śląskiego. W kwietniu br. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

W wyniku postępowania przyznano środki czternastu podmiotom w ramach EFRROW oraz dwóm podmiotom w ramach EFMR. Suma środków rozdysponowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) to 40 929 190,56 euro zaś w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – 5 000 000 euro.

W drugiej połowie br. powinny zostać ogłoszone przez LGD konkursy na projekty. W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 w województwie śląskim w ramach EFRROW zorganizowano m.in. 368 imprez sportowych i kulturalnych, wyremontowano lub wyposażono 180 świetlic, powstało 137 publikacji i stron internetowych, 316 obiektów małej infrastruktury turystycznej i wykonano 63 projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Dodatkowo w nowym okresie programowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 środki zostały przeznaczone tylko dla wnioskodawców z obszaru LGD. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest to kwota 16 mln euro, w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego również kwota 16 mln euro.

We wrześniu 2015 roku Samorząd Województwa ogłosił nabór na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ze strony LGD spłynęło 14 strategii na kwotę 163,7 mln zł.

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmą obszar 125 gmin, obszar zamieszkiwany jest przez 1 219 126 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzyma LGD, wnioskodawcy z tego obszaru będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na przetwórstwo, wprowadzanie na rynek, w tym sprzedaż bezpośrednią i marketing, artykułów rolnych na małą skalę lub artykułów o charakterze lokalnym, działalność agroturystyczną, promocję produktów rolno-spożywczych, w tym tradycyjnej żywności na rynkach lokalnych, podczas wystaw lub targów, promocję kultury i postaw proekologicznych, wsparcie działalności statutowej organizacji pozarządowych w zakresie projektów mających na celu budowanie kapitału społecznego (kluby, koła zainteresowań, koła gospodyń wiejskich), zakładanie nowych przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności działalności, tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny oraz promowanie, zachowanie lub oznakowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego.

W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 w województwie śląskim działało 15 Lokalnych Grup Działania, które swoim działaniem obejmowały obszar 100 gmin. Natomiast liczba mieszkańców objętych działaniem LGD to 954 158 osób. W okresie programowania 2007-2013 LGD miały do dyspozycji kwotę 151,5 mln zł.

W ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Śląskiego we wrześniu 2015 roku konkursu o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w ramach EFMR (Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) swoje Strategie realizować będą dwie Lokalne Grupy Działania.

Są nimi Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z budżetem 3 mln euro (Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice) oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z budżetem 2 mln euro (Dąbrowa Zielona, Irządze, Janów, Koniecpol, Lelów, Szczekociny, Żarki, Żytno, Przyrów). Wyboru dokonano do wysokości limitu dostępnych środków, który dla województwa śląskiego wynosił 5 mln euro (20 mln zł).

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmują obszar 14 gmin, a obszar zamieszkiwany jest przez 155 831 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzyma LGD, wnioskodawcy z obszaru objętego dofinansowaniem będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

W minionym okresie programowania Lokalne Grupy Rybackie pozyskały w sumie ponad 62 mln zł na wdrażanie przygotowanych przez siebie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), co uplasowało województwo śląskie na czwartym miejscu w kraju pod względem wielkości pozyskanych środków.

Redakcja AgroNews, fot. Witold Trólka/slaskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here